| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Dogovor sa laboratorijskim analitičarima

Prethodne činjenice iznešene su s ciljem da se upozori na poteškoće pri tumačenju pojedinih nalaza. Ako je ispitanik ili pacijent prethodno pripremljen za uzimanje laboratorijskog uzorka, ako je uzorak za analizu pravilno izvađen ili dobijen, ako je pravilno dostavljen u laboratorij odnosno transportovan, ako je analitičar izveo propisno analitički postupak, tek tada se nalaz može povezati sa zdravstvenim stanjem ispitanika odnosno kliničkim stanjem bolesnika te postaviti dijagnoza i odrediti terapija. Ali, ako se nije sasvim sigurno da li su svi prethodni postupci pravilno provedeni onda može razgovor liječnika s biohemičarom biti od obostrane koristi u razjašnjenju dilema oko interpretacije nalaza.

I u najbolje vođenim kliničkim i drugim laboratorijama neizbježno ponekad nastaju greške. Ali, nalaz koji se ne uklapa u kliničku sliku nevalja odmah smatrati pogrešnim. Treba ga analizirati s laboratorijskim stručnjacima i tražiti uzrok. Analiza je možda već bila ponovljena iz istog uzorka, pa ako nije, laboratorij će to rado učiniti. Ako je rezultat već bio provjeren, treba se dogovoriti o dostavi drugog uzorka pa pokušati ustanoviti šta nije bilo u redu s onim prvim. Ako se analizom drugog uzorka dobije isti rezultat, mora se i drugim postupcima i sredstvima tražiti pravi uzrok.
Laboratorijski analitičari zanimaju se često za stanje bolesnika čiji materijal ispituju. Oni se trude da obavijeste liječnika o promjenama u kojima bi mogla biti potrebna hitna intervencija i katkad predlažu nove pretrage koje bi mogle biti od koristi. Liječnik sa svoje strane mora obavještavati biohemičare o činjenicama koje bi mogle biti važne pri tumačenju neočekivanog nalaza i o rezultatima istraživanja "specijalnih" slučajeva. Takve obostrane izmjene mišljenja i informacija su vrlo korisne za bolesnika a skraćuju vrijeme rješavanja slučaja.
Dakle, očito je da mora postojati jedinstvena doktrina kako sa stanovišta struke tako i sa stanovišta racionalnije ekonomičnosti i korišćenja vremena ispitivanja.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.