| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Anti-DNA, dvostruki lanci 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. Ako se odmah ne obraduje, serum se zamrzava. do 2,66 kat/L kada nisu detektovana antitijela;
2,66 - 6,66 kat/L srednji stepen antitijela;
6,66 - 11,66 kat/L kod priličnog stepena antitijela;
više od 11,66 kat/L kod visokog stepena antitijela.
Elisa
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.