| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.2.    Dnevni priofil glukoze

Ako se uzorci uzimaju od pacijenta na odjeljenju u laboratorij se šalje po 2 ml pune fluoridne krvi za svaki uzorak. Uzorci krvi trebaju biti lagahno izmješani da se obezbijedi u potpunosti raspodjela konzervansa.
            Test se najčešće izvodi od 8-20 sahata uzimanjem uzorka krvi svaka 2 sahata.
            Pri transportu uzoraka u laboratorij neophodno se pridržavati slijedećih propisa:

  1. Popuni se jedna zahtijevnica za sve uzorke serije.
  2. Etiketira se svaka epruveta sa istim brojem etikete odnosno brojem zahtijevnice.
  3. Također se etiketira svaka epruveta rednim brojem uzorka u seriji npr. I, II, III uzorak itd. sa obaveznom oznakom vremena uzimanja svakog uzorka.
  4. Na zahtijevnicu se upišu primjedbe, ako ih ima.
  5. Sve uzorke jedne serije zajedno sa zahtijevnicom staviti u plastičnu kesicu i proslijediti ili transportnovati u laboratorij.

    2.1. Glukoza tolerans test < nazad dalje > 2.3. Ksiloza tolerans test
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.