| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.1.  Opći biohemijski statusi

Opći biohemijski statusi daju opći uvid u zdravstveno stanje organizma i dijele se na:
1.1.1.      Opći biohemijski status primarnog nivoa
1.1.2.      Opći biohemijski status sekundarnog nivoa

1.1.1.      Opći biohemijski status primarnog nivoa

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Ukupni proteini
Albumini
Globulini
Blukoza
Urea
Kreatinin
Mok.kiselina
Bilirubin ukupni
Holesterol
AST
ALT
Alkalna. fosfataza
Kalcijum
Fosfor
 

Krv:
6 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 3-4 ml seruma.

Uzorak se uzima na tašte.

KS (krvna slika)

Krv:
3 ml krvi sa EDTA
antikoagulansom

Biohemijsko-citološki status urina*

Urin:
oko 100 ml urina u plastičnoj posudi

biohemijsko-citološki status urina obuhvaća slijedeće analize:
izgled,
boja,
p(aH),
relativna gustoća,
proteini,
glukoza,
metilketoni,
bilirubin,
urobilinogen,
indikan,
C vitamin,
nitriti,
hemoglobin i
anorganske i organske konstituente u sedimentu urina.

1.1.2.  Opći biohemijski status sekundarnog nivoa

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Ukupni proteini
Albumini
Globulini
Elektroforeza proteina
Glukoza
Urea
Kreatinin
Bilirubin ukupni
Bilirubin direktni
Bilirubin indirektni
Mokraćna kiselina
Holesterol
Trigliceridi
Alk. fosfataza
AST
ALT
LDH
G-GT
Natrijum
Kalijum
Kalcijum
Hloridi
Fostor
Željezo
 

 Krv:
9,0 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 4-5 ml seruma.
Uzorak se uzima na tašte.

 

 

 

 

 

 

 

 

KKS (Kompletna krvna slika) Krv:
3 ml krvi sa EDTA antikoagulansom
Biohemijsko-citološki status urina Urin:
oko 100 ml urina u plastičnoj posudi.

  1.2.    Dijagnostički statusi 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.