| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2. Urin

Uzorkovanje urina obavlja se na različite načine ovisno o vrsti pretraga.
Kvalitativne analize ne zahtijevaju podatak količine prikupljenog urina ni vrijeme u kojem je urin prikupljen. Kod kvalitativnih biohemijskih pretraga uzima se prvi jutarnji urin. Taj uzorak za rutinske pretrage stabilan je bez dodatka konzervansa oko 2 sahata. Ako uzorak nije prvi jutarnji urin, onda se mora približno znati vrijeme kada je urin dat.
Kod mikrobioloških pretraga u urinu treba uzeti tzv. spontani srednji mlaz kako bi se na što je moguće manju mjeru smanjila kontaminacija uzorka.

Kvantitativna analiza nekog sastojka u urinu zahtijeva propise o načinu prikupljanja. Za ovu analizu prikuplja se 24-sahatni urin uz dodatak konzervansa, naročito ako se zahtijevaju biohemijske i hormonske pretrage. To je obično 10% otopina timola u izopropilnom alkoholu.
Ako se 24-sahatni urin prikuplja za analizu nivoa kateholamina, uzorak se zakiseli hloridnom kiselinom do pH 2-3.
Ako se u takvom uzorku želi zaustaviti bakterijski rast, dodaje se 1-2%-tna borna kiselina.
Uzorak 24-sahatnog urina prikuplja se tako da se prvi jutarnji urin odbaci i da se sve slijedeće porcije urina u toku dana, noći i prvi jutarnji urin drugoga dana prikupi u porciju. Za mjerenja separatne funkcije bubrega, kinetskih pokusa eliminacije lijekova iz organizma na poseban način se prikuplja 24-sahatni urin i u tom smislu daju se posebna uputstva.

Kod uzorka urina veliki je problem kontaminacija bakterijama zbog načina uzimanja uzorka. Zbog toga je važnije da transport bude obavljen kroz što kraće vrijeme i da se uzorak odmah obrađuje ili se zamrzava pri pohranjivanju.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.