| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Definiranje zahtijeva

Medicinska dijagnostika u svijetu koristi odgovarajuće standarde kako po pitanju metodologije rada, tehnoloških aplikacija mjernih instrumenata i drugih aparata tako i po drugim pitanjima koji su bitni za što uniformnije postupke rada.
Biohemijsko-laboratorijskoj dijagnostici ali i liječnicima koji koriste laboratorijske rezultate neophodna je sistematika laboratorijskih zahtijeva kako bi liječnicima omogućila usmjerenije traženje biohemijskih parametara a biohemijskom laboratoriju lakšu aplikaciju programa rada s obzirom na primjenu informatičnih sistema.

Zahtijevi se mogu grupirati u 3 grupe i to:

            Statusi su grupe biohemijskih analiza kojima se dolazi do saznanja o aktuelnom stanju normalnih ili patoloških metaboličkih procesa u pojedinom tkivu, tečnosti, organu ili grupi organa  istražuju se uvijek kada se želi kompleksno sagledati dijagnostički problem, postaviti dijagnoza i odrediti i pratiti terapija.
            Serijske analize su niz analiza kojima se određuje količina jednog ili više biohemijskih konstituenata ili se mjeri brzina pretvorbe jedne supstance u drugu, brzina rasprostiranja neke supstance u pojedinom organu ili brzina eliminacije. Određuju se kada se želi diferencijalno-dijagnostički riješiti određeno stanje, vršiti korekcija terapije itd.
            Pojedinačne analize podrazumjevaju određivanje jedne supstance ili aktivnosti jednog enzima u cilju saznanja fiziološke ili patološke količine ili aktivnosti, vršenja korekcije ili produženja načina terapije. U hitnim slučajevima pojedinačne analize su najčešći vid laboratorijskih zahtijeva.
            Uz sistematiku laboratorijskih pretraga najčešće se definira uzorak što podrazumjeva količinu uzorka i uvijete pod kojima se uzorak dobije, metodologiju kojom se analiza izvrši i referentne vrijednosti za pojedinačne analize.
            Posebno se daju napomene u smislu jedinstvenog pristupa pripremi ispitanika odnosno  pacijenata za uzimanje laboratorijskog uzorka. Ako se ovim uvijetima dodaju i određene aktivnosti koje laboratorij mora redovno provoditi kao što su: kontrola kvaliteta rada, provjera ispravnosti mjernih sistema i uređaja, primjena standardnih pouzdanih analitičkih metoda itd., nema razloga da se sumlja u laboratorijski rezultat.
Ovakav pristup neophodan je ukoliko se želi:
  • dobiti što specifičniji klinički odgovor na postavljeni laboratorijski zahtjev,
  • dobiti što pouzdaniji rezultat u kraćem roku,
  • imati sigurnost u ocjeni pouzdanosti rada i sredstava,
  • nepotrebno ponavljati analize kako u prelazu sa jednog na drugi nivo zaštite, tako i u frekvenciji vremena,
  • omogućiti prihvatanje svih novih dostignuća nauke kako u visokoj tehnologiji tako i u drugim segmentima.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.