| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Krebsov ciklus
 
Faze ciklusa:

1.Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
3.Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata
4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.
 

 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM > Krebsov ciklus > korak 1.

  •  1. Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.
    Proces katalizira i reguliše enzim citrat sintaza . U reakciji metilni ugljenik, acetilne grupe iz Acetil-CoA se kondenzira sa karbonil grupom oksaloacetata; istovremeno tioestarska veza se cijepa i oslobađa se slobodni koenzim A.
citrat sintaza
Acetil-CoA + oksaloacetat +H2O -------------> citrat + CoA-SH + H+

 

D E = - 7,7 kCal/mol

CoA-SH dobijen u ovoj reakciji je slobodan i u mogućnosti je da dalje učestvuje u oksidativnoj dekarboksilaciji naredne molekule piruvata da bi se dobio sljedeći molekul acetil CoA koji ulazi u ciklus.
(Kao što smo rekli pretvaranje piruvata dobijenog iz glukoze u Acetil-CoA je nepovratan, ireverzibilan proces).

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.

Krebsov ciklus, ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina ima osam korakaili stadija:


Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt