| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Krebsov ciklus
 
Faze ciklusa:

1.Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
3.Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata
4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.
 

 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM > Krebsov ciklus > korak 4.

 •  4. Oksidacija alfa-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
  U ovoj fazi a-ketoglutarat prolazi oksidatovnu dekarboksilaciju i formira Sukcinil-CoA i CO2. Proces katalizira enzimski kompleks a-ketoglutarat dehidrogenaza
a-ketoglutarat dehidrogenaza  
a-ketoglutarat + NAD+ + CoA ----> Sukcinil CoA + CO2 + NADH
 
 • Može se primijetiti da je reakcija naizgled identična dehidrogenaciji piruvata što je ranije prikazano, u obje se dešava oksidacija a-keto kiseline uz odvajanje karboksilne grupe u vidu CO2.
  a-ketoglutarat dehidrogenaza kompleks ima također tri enzima, a po stukturi i funkciji je vrlo slična piruvat dehidrogenaza kompleksu. U sastavu i za funkcionisanje pomenuta tri enzima nalaze se i važni su: tiamin pirofosfat (TPP), koenzim A, FAD i lipoična kiselina, NAD+, te magnezijum Mg 2+.

  Četiri različita vitamina neophodna u ljudskoj ishrani su komponente ove skupine. To su:.
 • Tiamin (B1) u TPP- Thiamin pirophosphatu;
 • Riboflavin (B2) u FAD - flavin adenin dinukleotidu;
 • Pantotenska kiselina u CoA - koenzimu A;
 • Nikotinamid (niacin ili B3) u NAD+;- nikotinamid adenin dinukleotidu.

> 5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.

Krebsov ciklus, ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina ima 8 faza ili koraka:


Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt