| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Krebsov ciklus
 
Faze ciklusa:

1.Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
3.Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata
4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.
 

 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM > Krebsov ciklus > korak 5.

  •  5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
    Sukcinil-CoA je visokoenergetski metabolit. Velika količina energije D E se oslobađa pri hidrolizi tioesterske veze.
   
Sukcinil-S- CoA + H2O ----> Sukcinat+ CoA-SH + H+
  D E = - 8 kCal/mol

U ćelijama sukcinil-CoA ne gubi CoA grupu prostom hidrolizom tokom koje se troši energija. Umjesto toga, podliježe vezanoj duploj reakciji, kojom se konzervira energija, a tokom kojih je cijepanje tioestarske veze praćeno fosforilacijom guanozin difosfata (GDP) u guanozin trifosfata (GTP).

Sukcinil-CoAt sintetaza Mg2+
Sukcinil-S- CoA + P + GDP ----> Sukcinat+ GTP + CoA-SH
  D E = - 0,7 kCal/mol

Enzim koji katalizira ovaj proces je sukcinil-CoA sintetaza koja donosi slobodni sukcinat i uzokuje formiranje energijom bogate GTP grupe iz GDP i P- fosfata

GDP koji je formiran u ovome procesu od strane sukcinil-CoA sintetaze, može donirati svoju terminalnu fosfatnu grupu ADP-udaformira ATP, tokom reverzibilne reakcije koju kataliziranukleozid difosfokinaza, a bez dodatnoga utroška energije.

nukleozid difosfokinaza Mg2+
GTP + ADP ----> GDP + ATP
  D E = 0,0 kCal/mol

> 6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.

Krebsov ciklus, ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina ima 8 koraka:


Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt