| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Krebsov ciklus
 
Faze ciklusa:

1.Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
3.Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata
4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.
 

 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM > Krebsov ciklus > korak 1.

  •  6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
    Sukcinat, nastao u predhodnom stadiju iz sukcinil-CoA, se dehidrogenizira u fumarat
    . Proces se katalizira uz pomoć enzima sukcinat dehidrogenaze, koji je u kovalentnoj vezi sa flavin adenin dinukleotidom, koji ima ulogu akceptora vodikovoga atoma,
   
Sukcinat + Sukcinatdehidrogenaza-FAD ----> Fumarat + Sukcinatdehidrogen.-FADH2
   
Enzim sukcinat dehidrogenaza se nalazi na unutrašnjoj membrani mitohondrija, velike je molekularnetežine. Sem kovalentno vezane FAD u centru ima jednu vezu sumpora sa dva atoma željeza, a na drugom mjestu vezu sumpora sačetiri atoma željeza. Tokom reakcije atomi željeza prelaze iz dvo u trovalentno stanje, i smatra se da suoni nosioci elektrona.
Sukcinat dehidrogenaza je inhibirane od strane malonata, što ima važnu ulogu u regulaciji samog ciklusa.

> 7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.

Krebsov ciklus, ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina:


Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt