| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Krebsov ciklus
 
Faze ciklusa:

1.Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
3.Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata
4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.
 

 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM

Krebsov ciklus, ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina

Otkriće ciklusa limunske kiseline je proglašeno najznačajnim pojedinačnim otkrićem u historiji na polju metaboličke biohemije.
Od glukoze nastaju dvije molekule piruvata. Piruvat oksidira u Acetil-CoA koji ulazi u Krebsov ciklus.
Ako bismo saželi dešavanja u ciklusu, možemo kazati da se acetilna grupa koja ima dva atoma ugljika (
na slikama prikazan kao C ) spaja sa oksalactatom. Dva ugljikova atoma izlaze iz ciklusa kao ugljen dioksid.
Na samome kraju ciklusa molekula oksaloacetata se regenerira.
Četiri para vodikovih atoma se uklanjaju iz intermedijarnih produkata ciklusa. Od njih se tri para upotrijebe za redukciju NAD+ u NADH, a jedan par pri redukciji FAD u FADH2 sukcinil dehidrogenaze.
Četiri para elektrona iz ovih atoma vodika idu u elektronski transportni lanac i na kraju reduciraju dvije molekule O2 formirajući četiri molekule vode. Pri tome četiri reakcije dehidrogenacije tokom pojedinih koraka ciklusa obezbjeđujude energijom bogate elektrone koji idu u respiratorni lanaci gdje mogu dovesti do formiranja velikog broja ATP molekula u procesu oksidativne fosorilacije.
Kao uzgredni produkt Krebsovog ciklusa, jedna molekula ATP se formira iz ADP i fosfata preko GTP, dobijenog tokom reakcije sukcinil-CoA sintetaze (korak 5).
 

Krebsov ciklus se sastoji iz osam faza:
 •  1. Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.
 •  2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
 •  3. Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata i CO2
 •  4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
 •   5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
 •  6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
 •  7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
 •  8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.


 • Reklamne poruke

  PRETRAŽIVANJE
  Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt