Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

KNJIGE
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

SADRŽAJ

1. UVOD ( A. KUČUKALIĆ )......................................................... 13
1.1. STRESOR........................................................................... 14
1.1.1..Trauma......................................................................... 15
1.1.2. Rat kao stresor .......................................................................... 17
1.2. ŠTA JE STRES ........................................................................ 18
1.2.1.Koncept stresa ......................................................................... 19
1.3. REAKCIJA NA KATASTROFICNU SITUACIJU .............................. 21
2. KLASIFIKACUA PSIHIČKIH POREMEĆAJA UZROKOVANIH STRESOM (A. KUČUKALIĆ) 23
2.1. ICD I DSM KLASIFIKACIONI SISTEM .................................... 23
2.2. POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ ............................ 25
2.2.1. Osnovne karakteristike PTSP-a........................................... 25
2.2.2. Dijagnosticki kriteriji za PTSP prema DSM-IV ........................ 26
2.2.3. Diferencijalna dijagnoza ................................................... 28
2.2.4. Razlik eizmeđu ICD-10 i DSM-IV ....................................... 29
2.3. AKUTNI STRESNI POREMEĆAJ ........................................... 30
2.3.1. Osnovne karakteristike akutnog stresnog poremećaja.................. 30
2.3.2. Dijagnosticki knteriji za akutni stresni poremećaj prema DSM-IV 30
2.3.3. Diferencijalna dijagnoza ................................................... 32
2.3.4. Razlike izmedu ICD-10 i DSM-IV dijagnostičkih kriterija............ 32
2.4. POREMEĆAJ PRILAGOĐAVANJA .......................................... 33
2.4.1. Osnovne karakteristike poremećaja........................................ 33
2.4.2. Dijagnosticki kriteriji za poremećaj prilagodavanja prema DSM-IV 34
2.4.3. Diferencijalna dijagnoza ................................................... 35
2.4.4. Razlike izmedu ICD-10 i DSM-IV dijagnostičkih kriterija............ 36
2.5. KRATKI PSIHOTIČNI POREMEĆAJ ....................................... 37
2.5.1. Osnovne karakteristike poremećaja ....................................... 37
2.5.2. Dijagnosticki kriteriji za kratki psihotični poremećaj prema DSM IV....... 37
2.5.3. Diferencijalna dijagnoza ................................................... 38
2.5.4. Razlike između ICD-10 i DSM-IV dijagnostičkih kriterija ............ 39
2.6. HRONIČNE POSLJEDICE UZROKOVANE STRESOM .................. 40
3. BIOLOŠKA OSNOVA STRESOM USLOVLJENIH PSIHIČKIH POREMEĆAJA (A. KUČUKALIĆ) ............................................. 43
3.1. UVODNA RAZMATRANJA ..................................................................... 43
3.2. NEUROBIOLOŠKI ODGOVOR NA STRES ................................... 44
3.2.1. Noradrenergička aktivnost ................................................. 45
3.2.2. Hipotalamo-pituitamo-adrenalna aktivnost .............................. 46
3.2.3. Opijatska aktivnost .......................................................... 48
3.2.4. Serotonergička aktivnost ................................................... 48
3.2.5. Dopaminergička aktivnost ................................................. 48
3.2.6. Spavanje ...................................................................... 48
3.3. FORMIRANJE STRAHA, PREOSJETLJIVOG PONAŠANJA I POREMEĆAJA PAMĆENJA KAO ODGOVORA NA STRES .......... 50
3.3.l. Uslovljeni strah ............ ................................................. 50
3.3.2. Senzitacija i osjetljivost na stres ........................................... 51
3.3.3. Pamćenje ..................................................................... 52
4. PSIHOFARMAKOTERAPIJA STRESOM USLOVLJENIH POREMEĆAJA (A. KUČUKALIĆ) .................................................... 53
4.1. UVODNA RAZMATRANJA .................................................................... 53
4.2. FARMAKOTERAPIJSKE STUDIJE U LIJEČENJU STRESOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA .............................. 54
4.3. LIJEČENJE AKUTNOG PTSP-a .................................................. 56
4.4. LIJEČENJE HRONIČNOG PTSP-a ............................................ 57
4.4.1. Faze liječenja ................................................................ 58
4.4.2. Drugi faktori koji mogu uticati na efikasnost tretmana PTSP-a ...... 60
4.4.3. Preporuke za medikamentozni tretman ................................... 60
4.4.4. Izbor medikamenata koji se preporućuju za liječenje PTSP-a ......... 63
4.4.5. Karakteristike antidepresiva ................................................ 64
4.4.6. Karakteiastike anksiolitika .................................................. 66
4.4.7. Karakteristike antipsihotika ................................................ 67
4.5. TOK I TRAJANJE TRETMANA................................................. 68
4.6. ZAKLJUČAK ..................................................................... 69
5. INTERAKCUE LIJEKOVA U PSIHOFARMAKOLOGIJI (A. KUČUKALIĆ) 70
5.1. UVODNA RAZMATRANJA ................................................... 70
5.1.1. Mehanizmi lijek-lijek interakcija .......................................... 71
5.1.2. Farmakokinetičke interakcije .............................................. 71
5.1.3. Farmakodinamičke interakcije.............................................. 73
5.1.4. Procjena kliničkog značaja lijek-lijek interakcije ........................ 74
5.2. INTERAKCIJE PSIHOFARMAKA ........................................................ 74
5.2.1. Antidepresivi................................................................. 74
5.2.2. Triciklični antidepresivi.................................................... 75
5.2.3. Inhibitori monoamino oksidaze ............................................ 77
5.2.4. Selektivni serotonin Re-uptake inhibitori (SSRI) ........................ 78
5.2.5. Litijum ........................................................................ 82
5.2.6. Antipsihotici .................................................................. 84
5.2.7. Antikonvulzivi ............................................................... 87
5.2.8. Benzodijazepini.............................................................. 90
5.2.9. Zaključak ..................................................................... 91
6. TERAPUSKI MONITORING LIJEKA (A. KUČUKALIĆ) ......................... 92
6.1. OSNOVNI PRINCIPI TERAPIJSKOG MONITORINGA .................. 93
6.1.1. Osobine lijeka koje ukazuju na potrebu korištenja terapijskog monitoringa .. 93
6.1.2. Ciljevi terapijskog monitoringa ............................................ 96
6.2. MONITORING ANTIDEPRESIVA ........................................................ 98
6.3. MONITORING STABILIZATORA RASPOLOŽENJA .................... 99
6.4. MONITORING NEUROLEPTIKA .............................................. 99
7. PSIHOTERAPUA STRESOM USLOVLJENIH POREMEĆAJA (A.BRAVO) ....................................................................................................... 100
7.1. OPĆENITO 0 PSIHIJATRIJI .......... 100
7.1.1. Transfer 101
7.1.2. Kontratransfer 107
7.1.3. Otpor 111
7.2. PSIHOTERAPIJA PTSP-a 113
7.2.1. Kratka dinamika psihoterapija ............................................ 114
7.2.2. Konfrontaciona psihodinamska psihoterapija (terapija uvoda) ............... 119
7.2.3. Suportivna psihoterapija ..................................................... 121
7.2.4. Hipnoterapija ............................................................... 124
7.2.5. Kognitivna psihoterapija ............................................ 127
7.2.6. Bihevior terapija .................................................................... 132
7.2.7. Desenzitizacija pokreta oka i reprocesiranje (EMD) .......................... 135
7.2.8. Relaksacija ................................................................. 140
7.2.9. Crtanje i pričanje priča, igranje uloga ................................................. 143
7.2.10. Grupna psihoterapija ....................................................... 144
7.3. STRES DEBRIFING ..................................... 147
7.3.1. Debrifing mentalnih zdravstvenih radnika ......................... 152
8. POLITRAUMA I VETERANI (A. BRAVO) ....................................................... 153
8.1. PSIHOTERAPIJSKI TRETMAN VETERANA .................................................. 153
9. KARAKTERISTIKE LOGORAŠA (A. BRAVO) ................................................. 156
10. PROGNANICI I IZBJEGLICE (A. BRAVO) ......................................... 158
LITERATURA 159  

 


 

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2015, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt