| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

PROGRAM RADA 1.ŠKOLE DOPPLERA

Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan
1. DAN Desk za registraciju
Otvaranje škole

Color Doppler State of the Art.

Zašto Škola Color Dopplera?
Doc dr Mirza Dilić
Trend porasta kardiovaskularnih bolesti u Evropi i SAD.
Prognoza za novi Milenijum.
Prof dr Enver Raljević
Zajednički ručak
Color 2d, 3d, intravascularni Color šta dalje?
Doc dr Mirza Dilić
Anatomija moždanog krvotoka (sa osvrtom na Locus minoris)
Prof dr Dželaludin Kantarđić
Regulacija moždanog krvotoka
Prof dr Jovan Dimitrijević
Cerebrovaskularna bolest-intrakranijalni arterijski sistem
Prof dr Jovan Dimitrijević
Diskusija
Kafe pauza
Anatomija krvotoka gornjih i donjih ekstremiteta (sa osvrtom na Locus minoris)
Prof dr Fuad Šišić
Stenotićno okluzivna bolest aorte i ekstremiteta
Prof dr Fuad Šišić
Duboka venska tromboza i tromboebolijska bolest
Prim dr Stanko Pehar
Color Doppler rana detekcija malignoma
Doc dr Senad Mehmedbašić
Ultrazvučni aparati - Šta u stvari trebamo?
Doc dr Mirza Dilić
2. DAN. Fizika ultrazvuka
Prof dr Marko Bukša
Doppler efekat, pulsni i kontinuirani Doppler
Prof dr Marko Buška
Zakoni kretanja fluida,
Doppler parametri i Doppler indexi
Doc dr Mirza Dilić
Kafe pauza
Tkivni Doppler, Power Doppler, kontrastna sredstva
Prof dr Marko Bukša
Analiza Doppler krivulje
Doc dr Mirza Dilić
Hemodinamika arterijske cirkulacije.
Kolateralna cirkulacija.
Prof dr Fuad Šišić
Hemodinamika venske cirkulacije
Prof dr Stanko Pehar,Doc dr Mirza Dilić
Diskusija
Slobodno
Hemodinamika karotidnog i vertebralnog arterijskog sistema
Prof dr Dželaludin Kantardžić
Hemodinamika Circulus Wilisii - ključ moždane cirkulacije
Prof dr Jovan Dimitrijević
Tromboza ACI, eksponzivni procesi i aneurizme reperkusija na moždanu cirkulaciju
Akademik Faruk Konjhodžić
Subclavian steal syndrom
Prof dr Fuad Šišić
Diskusija
Kafe pauza
Anatomija i fizologija splanhične i renalne cirkulacije
Doc dr Mirza Dilić
Mogućnosti Color Dopplera u perinatologiji i reprodukciji
Doc dr Senad Mehmedbašić
Problemi i greške u Color Doppler dijagnostici
Doc dr Mirza Dilić
Vaskularni centar u Milanu, Italija-interaktivni test
3. DAN Programi na Color Doppler aparatu - kako radimo?
Doc dr Mirza Dilić
Prikaz snimaka (cerebrovaskularni sistem)
Doc dr Mirza Dilić
Ehokardiografija- principi i prikaz snimaka
Prof dr Marko Bukša
Transkranijalni Doppler - principi i prikaz snimaka
Prim dr Milutin Bratić

Kafe pauza

Prikazi snimaka (aorta i ekstremiteti)
Doc dr Mirza Dilić
Koronarna floumetrija
Doc dr Emir Kabil
Vaskularni stenting - uloga Color Dopplera
Prim mr sc Muharem Merić
Uloga Color Dopplera u kardijovaskularnoj hirurgiji
Prof dr Vladimir Velebit
Pedijartijska ehokordiografija
Doc dr Senka Dinarević
Diskusija
Slobodno
Prikaz aparata i setovanje aparata
Kafe pauza
Praktičan rad na aparatu
   
4. DAN Lokalitet: Klinički centar- DIP - Institut za vaskularne bolesti
  Praktičan rad na aparatu  
Prikaz slučaja 1 Prikaz slučaja 4
Prikaz slučaja 2 Prikaz slučaja 5
Prikaz slučaja 3 Prikaz slučaja 6

U Praktični dio Škole Kolor Dopplera ulazi i još jedan termin samostalnog rada na aparatu pod kontrolom mentora. Termin će svaki od učesnika odrediti direktno sa mentorom.

NAPOMENA: PROGRAM RADA 2. ŠKOLE DOPPLERA PRETRPJEĆE MANJE IZMJENE KOJE ĆE NAKNADNO BITI OBJAVLJENE !
2.ŠKOLA DOPPLERA će se održati u od 24. do 28.04.2002. godine
Informacije i prijave na Sekretarijat Instituta za vaskularne bolesti Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; tel/fax: +387 33 441 812 E-mail: mdilic@bih.net.ba
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.