| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

RAZUMIJEVANJE FENOMENA PSIHIČKE STABILNOSTI LIČNOSTI U KONTEKSTU ISLAMSKOG POIMANJA SLOBODE I UNIVERZALNOG REDA

Amir KARIĆ

Behram-begova medresa u Tuzli, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Unutarnji mir čovjek ne može postići sve dok smatra da je radikalni hedonizam cilj života, te da egoizam i pohlepa vode harmoniji i miru, odnosno dok svoje ljudsko blagostanje reducira na animalne potrebe i dok odbija da razmotri svoje potrebe iznad vlastite zemaljske egzistencije. Osnovno načelo islamske vjere je “svjedočenje” (šehadeh), kojim se poriče ideja božanstvenosti svemu drugom osim Bogu. Time se izravno relativiziraju sve “vrijednosti” iz svijeta imanencije. Vjera u Boga dovodi do nesuvislosti svaku ideju traženja Svrhe i Cilja u svijetu ovostranog i svojom esbatološkom perspektivnom dariva čovjeku istinski smisao življenja. Bog je stvorio kosmos i u njemu vlada apsolutna harmonija sunnetullah). Kroz različite obredne forme (namaz ili hadž., npr.) čovjek se utapa u kosmičku harmoniju slijeđenja apsolutnoga reda. Kroz namaz, kao stanovitu duhovnu komunikaciju trenscedentnoga sa imanentnim, apstrahirajući svoju vlastitu svakodnevnicu, ljudska priroda doživljava unutarnju ravnotežu, priključujući se kosmičkoj himni veličanja Boga. Takovrsna duhovna praksa opetovana u toku noći i dana u najmanje pet vremenskih intervala ima milotvorne utjecaje na ljudsku dušu, stabilizira njegov unutarnji svijet i dariva mu duševni mir.

 

Ključne riječi: Islam – Unutarnji svijet – Duševni mir

Literatura:

  1. Kur’an
  2. T.Burckhardt, Uputa prema unutanjem učenju islama, Zagreb, 1994.
  3. S.H. Nasr, Tradicionalni islam u modernom svijetu, Sarajevo, 1994.
  4. M. Lings, Šta je sufizam?, Zagreb, 1994
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.