| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congresse of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

ZNAČAJ ISLAMA U KOŠENJU SA TRAUMATSKIM GUBICIMA:
PRIKAZ RADA PSIHOTERAPISJKE GRUPE

Jasminka DJELILOVIĆ, Alma BRAVO

Psihijatrijska klinika, Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U radu seprikazuju iskustva iz psihoterapijskog procesa grupe žena sa brojnim ratnim traumama i gubicima. Sve žene su bile uključene u rehabilitacioni proces u okviru projekta “Žena u nevolji”. Rehabilitacioni proces je uključivao različite vidove pomoći, kao i rekreativne aktivnosti. Cilj je bio iskoristiti terapijske potencijale grupe kroz komunikacije, susrete i složenije fenomene učešća u grupi. Iznose se iskustva u psihoterapijskim grupama. Grupe su bile srednje veličine, homogene po spolu i doživljajima ratne traume. Bile su ograničene na trajanje od mjesec dana. Seanse su se odvijale svaki drugi dan po 90 minuta. Grupe su bile zatvorene za prijem novih članova. Održavala se visoka kohezija u grupi. Grupni fokus je bio usmjeren na traumu. Radilo se na prisjećanju i tugovanju. Grupni ciljevi su bili prorada traume i reintegracija u budućnost. Islamsko vjerovanje je bilo prisutno u svim fenomenima grupe, kao i u svim fazama grupnog procesa. Islam je bio osnovni pokretač i terapijski faktor u procesu rehabilitacije i ponovne reintegracije traumatiziranih žena u zajednicu.

Ključne riječi : Traumatski gubici – Islam – Psihoterapijske grupe

Literatura:

  1. Malan DH (1967) Study of Brief Psychotherapy. London: Social Science Paperbacks
  2. Herman JL (1997) Trauma i oporavak. Sarajevo: Svjetlost
  3. Klain E (1996) Grupna analiza: grupna analitička psihoterapija, Zagreb: Medicinska naklada.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.