| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

 

ISLAMSKI PRISTUP U LIJEČENJU ALKOHOLIZMA, DEPRESIJE, SUICIDA I TRAUME

Mevludin HASANOVIĆ

Psihijatrijska klinika, Univerzitetski klinički centar, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

U radu je dat okvirni značaj religije u mentalnom zdravlju vjernika. Prikazani su islamski pogledi na dušu kao bazični princip ljudskog življenja, kao i koji su ispravni, blagotvorni efekti u stavovima i ponašanju individua prema svojoj duši, kao i šta sve može negativno utjecati na dušu, čime se stvara podloga za narušavanje mentalnog blagostanja, što izaziva mentalni poremećaj ili mentalnu bolest. Fokusiran je islam, kao kompletni svjetonazor koji počiva na teoriji Objave Kur’ana i prakse Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. preko kojeg je Objava data cijelom čovječanstvu. Nabrojani su i ukratko objašnjeni bazični islamski teoretski i praktični principi i njihov blagotvorni protektivni i iscjeljujući utjecaj na mentalno, psihosocijalno i psihosomatsko blagostanje pojedinca i zajednice, kada se pravilno primjenjuje dnevna rutina islamskog življenja. Autor je posebno istakao terapijsku ulogu islamskih principa u liječenju alkoholizma baziranu na četiri postepena nivoa kognitivno bihejvioralnog pristupa, koju je realizirao Božiji Poslanik Muhammed a.s. svojim kreposnim primjerom i dosljednim slijeđenjem Upute dobivene kroz Kur’anski tekst. Autor izvodi i islamski pristup u liječenju depresije na bazi Kur’anskog teksta u kojem se preferira život u odnosu na smrt, akcija u odnosu na pasivnost, znanje u odnosu na neznanje, kao i svjetlost u odnosu na mrak. Islamski pristup na prevenciji suicida i liječenju suicidalnosti sa mogučnošću pokušaja i realizacije, se osniva na Božijoj odredbi da je strogo zabranjeno nanošenje štete sebi, na bilo koji način, a naročito je zabranjeno izravno nasrtanje na život. U radu su podastrti osnovi islamski principi koji su od pomoći ljudima koji trpe iznenadne, kratkoročne ili dugoročne nevolje i katastrofe, zbog kojih nastaje psihološka traumatizacija i njene akutne i hronične posljedice, zbog čega je liječenje traumatiziranih efikasnije i brže.

Ključne riječi: Mentalno zdravlje – Islam – Alkoholizam – Depresija – Suicid – Trauma

Literatura:

  1. Abou El Azayem GM (1995) Role of the Mosque in Confronting the Epdemic of Substance Abuse. Mental Peace 4(1):27-31.
  2. Abou Elwafa E (1995) Sophism and the Treatment of the psyche. Mental Peace 4(1):19-22.
  3. Hussain MF (1991) Islamic Principles in Psychiatry. Mental Peace 2(1):13-17.
  4. Miller GA (1992) Integrating religion and psychology in therapy: issues and recommendations. Counseling and values, 36:112-122.
  5. Wilson J, Moran T (1997) Assesing Psychological Trauma and PTSD in Context the of Spirituality. In: Wilson JP, Keane M (eds). Assesing Psychological Trauma and PTSD: A Handbook for Clinical, Medical and Legal Practicioners. New York: Guilford Press.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.