| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

 

ODNOS ISLAMA PREMA PROBLEMIMA OVISNOSTI

Mevludin HASANOVIĆ, Ines-Azra HASANOVIĆƲ

Psihijatrijska klinika, Univerzitetski klinički centar, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Tuzli, 75 000 Tuzla,
Fakultet Islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, 71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Zloupotreba opojnih droga i drugih supstanci koje izazivaju ovisnost odavno je prisutna na svim meridijanima i predstavlja veliki socijalni i kulturološki problem svake zajednice. Autori su na osnovu izvora islamskog prava, Objave Kur’ana i prakse Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. (sunnet i hadis) prvo, pokazali temeljne islamske stavove prema problemima ovisnosti. Zatim je dat pregled najnovije međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema prema 10. reviziji međunarodne klasifikacije bolesti (Grupa “F10-F19” – Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani zloupotrebom psihoaktivnih tvari). U skladu sa medicinskim kvalifikacijama pojedinih psihoaktivnih substanci i njihovog štetnog efekta na psihosocijalno i tjelesno blagostanje pojedinaca i zajednice, pokušao se, nadalje dati prikaz islamskih stavova, koji datiraju od vremena pojave Islama u sedmom stoljeću Novog vijeka.

Ključne riječči: Islam - Droga - Problemi ovisnosti

Literatura:

1. El-Qaradawy J (1997) Halal i haram u islamu. Sarajevo: NIPP Ljiljan
2. El Azayem GA (1995) Role of the Mosque in Confronting the Epidemic of Substance Abuse. Mental Peace 4(1): 27-31
3. Feldman SR (1989) Essentials of Understanding Psychology. New York: McGraw-Hill, Inc.,
4. Filipović N (1989) Istine o marihuani i hašišu. Tuzla: Univerzal

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.