| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

ARAPSKO-ISLAMSKI DOPRINOS MEDICINI

Salim HADŽIĆ

Medžlis islamske zajednice u Beču (Wien), Austrija

Poznato je da iz političkih i religijskih motiva ili predrasuda evropskih autora, doprinos muslimana mnogim područjima nauke, kao niti njihov utjecaj na tok ljudske civilizacije uopće, nije adekvatno zastupljen u stručnoj i naučnoj literaturi.
Doprinos muslimana medicinskoj nauci je mnogostruko poznat kao sastavni dio u okviru cjelokupnog utjecaja arapsko-islamske civilizacije na razvoj i definisanje današnje tzv. Zapadne civilizacije. Bez pretenzija da otkriva nove činjenice autor se u ovom radu prigodno osvrće na ovaj problem sa ciljem da ukratko ukaže i podsjeti da savremena evropska medicina i farmakologija ne bi bilo to što jesu bez hrabrog truda i nesebičnog pregalaštva brojnih arapsko-islamskih učenjaka i liječnika, teoretičara i praktičara, kroz četiri generacije. U radu se na osnovu istraživanja dr Lavoslava Glazingera daje kratak osvrt na utjecaj arapsko-islamskih liječnika na razvoj medicini na našem teritoriju. Koristeći metodologiju dr Muhammed Kamil Husejna, u kojoj potcrtava periodizaciju, izdvaja četiri perioda razvoja medicinske misli i prakse i farmakologije. Period vlastitog iskustva, period racionalističkog sređivanja iskustva, period analize i period eksperimenata Najviše prostora je posvećeno velikim liječnicima Ar-Razi-ju i Ibn Sinau (Avicena), njihovim kapitalnim djelima kliničke prakse i medicinske sistematizacije. Autor se osvrće na medicinsku enciklopediju, djelo Al Razi-ja “Al Havi” (lat. “Contiens”), kao i na Ibn Sina-ovo djelo “Al Tibb Al Kanun” u Evropi poznato kao Kanon. Na kraju rada se potcrtava univerzitetska medicinska literatura, klinička medicina, utjecaj Az-Zehravija na evropsku hirurgiju, koncept bolnice, koji ni do danas nije prveaziđen kao i znanje o lijekovima i drogama, što je poslužilo u osnovi razvoju savremene farmakologije.

Ključne riječi: Arapsko-islamski - Doprinos – Medicina – Al-Razi – Ibn Sina – Avicena – Bimaristan

Literatura:

  1. Husejn MK (1987) Utjecaj u medicini i farmakologiji. U: Arapsko-islamski utjecaj na evropsku renesansu. Grupa autora. Sarajevo. Str. 181- 202
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.