PROFESIONALNI TRAUMATIZAM U SOLANSKIH RADNIKA
Mutapčić S, Kurtović J, Čanić I, Brekalo-Lazarević S, Smajić V, Nurkić B.
Služba specifične zdravstvene zaštite - medicina rada, JZU Dom zdravlja Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rad i procese rada često prate povrede i povređivanja koja označavamo traumatizam, a ukoliko povređivanja potiču iz zanimanja označavaju se profesionalnim traumatizmom.

CILJ: Cilj je analiza profesionalnog traumatizma u radnika u Solana Tuzla u razdoblju od 2001. do 2002. godine.

MATERIJAL I METODE: Za analizu profesionalnog traumatizma korišteni su podaci dobiveni iz Prijava o nesreći na poslu koje je vodila Služba zaštite na radu d.d. Solana Tuzla u dvogodišnjem periodu 2001. do 2002. godine. Analiziran je broj povreda u odnosu na broj radnika izloženih riziku povređivanja, indeks težine, indeks frekvencije, broj povreda prema starosnoj strukturi, dužini radnog staža, težini povrede, povrijeđenom dijelu tijela, vremenu povrjeđivanja, uzroku i izvoru povrjeđivanja.

REZULTATI: U d.d. Solani Tuzla u toku 2001. godine prijavljeno je 19, a u 2002. godini 14 povreda na radu. Incidencija povreda na radu u 2001. godini iznosila je 34,6% , a u 2002. godini 25,9%. Indeks frekvencije je u 2001. godini 19,86, a u 2002. godini 15,1. Indeks težine kretao se u 2001. godini 0,41, a u 2002. godini 0,40. Najviše su se povređivali kvalificirani radnici preko 35 godina sa dužinom radnog staža većom od 15 godina i to najviše u pogonu održavanja sredstava rada. U odnosu na težinu povrede dominiraju lake tjelesne povrede. Najučestalije su povrede ruku i nogu. Najveći broj povreda nastao je pri okretanju i radu na mašinama. Najčešći uzrok povređivanja je nepažnja povrijeđenog u 14 slučajeva.

ZAKLJUČAK: Stopa incidencije povreda na radu u d.d. Solana Tuzla je u opadanju što je rezultat poboljšanja mjera zaštite na radu. Da bi se broj povreda sveo na minimum potrebno je unaprijediti tehničke i organizacione mjere zaštite, provoditi kontinuirani nadzor rizika od ozljeđivanja uz redovnu upotrebu ličnih zaštitnih sredstava.


OCCUPATIONAL TRAUMATISM OF SALT-PRODUCTION WORKERS
Mutapcic S, Kurtovic J, Canic I, Brekalo-Lazarevic S, Smajic V, Nurkic B.
Health Center Tuzla, Service of Specific Worker Health Protection - Occupational Medicine, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Process of work is frequently followed with injuries, which are marked as traumatize. Injury at the work place is marked as occupational traumatize. AIM: Occupational injury analysis of salt production "Solana" workers in period 2001-2002.

MATERIALS AND METHODS: For the analysis of the occupational traumatize in "Solana" workers it has been used facts collected by Health protection service of "Solana"- Tuzla, in period 2001-2002. It has been analyzed the number of injuries of workers in relation to number of the workers exposed to the risk of injury. We evaluated: coefficient of the seriousness, coefficient of the frequency, number of injuries in relation to the age, in relation to the length of service, in relation to the seriousness of injury, in relation to the body part injured, time of getting injured, cause of injury and source of injury.

RESULTS: In "Solana" Tuzla, in 2001 were reported 19 injuries, and in 2002 were reported 14 injury. Incidence of the injuries in 2001 was 34,6%, and in 2002 was 25,9%. Coefficient of the frequency in 2001 was 19,86, and in 2002 was 15,1. Coefficient of the seriousness in 2001 was 0,41 and in 2002 was 0,40. Workers of 35 years of age and older, who had had over 15 years of length of service and worked in department of maintenance, were most frequently injured. In terms of seriousness of the injuries, most were light injuries. Most frequently were injuries of arms and legs (extremity). The machines operating caused most number of injuries. Most frequent cause of injuries was carelessness of the workers - 14 cases.

CONCLUSION: Incidence rate of the occupational injuries in "Solana"-plant workers is decreasing. This was reached by improving measures of personal protection. In order to minimize number of injuries it is required to improve technical and organizational measures of protection, also conduct supervision of the risk of injuries, and use of personal protection equipment on regular basis.

HOME PAGE