RADNA AKTIVNOST PACIJENATA NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
Vidović M, Sinanović O, Smajlović Dž.
Neurološka klinika, Univerzitetski klinički centar, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

CILJ: Cilj rada je procjena radne aktivnosti pacijenata šest mjeseci nakon cerebrovaskularnog inzulta (CVI) i uticaj tipa CVI i stepena neurološkog deficita na radnu aktivnost.

ISPITANICI I METODE: Analiza obuhvata 200 pacijenata (100 muškaraca i 100 žena), mlađih od 60 godina. Ishemijski tip CVI je imalo 155, hemoragijski 30 i subarahnoidalnu hemoragiju 15 ispitanika. Svim ispitanicima bolest je verificirana kliničkim pregledom i kompjuterizovanom tomografijom. Radna aktivnost je procjenjivana šest mjeseci nakon bolesti a ispitivana je: uposlenost ( trenutni radni status pacijenta), odnos šefa ili neposrednog rukovodioca prema pacijentu i odnos radnih kolega prema pacijentu. Odgovori su bodovani sa: ˛-1˛ lošije nego prije bolesti; ˛0˛ isto kao ranije; ˛1˛ poboljšanje u odnosu na ranije. Pacijenti su dakle sami sebi predstavljali i kontrolnu grupu jer su svoju radnu aktivnost upoređivali sa radnom aktivnošću prije bolesti.

REZULTATI: Od 200 ispitanika ukupno lošiju radnu aktivnost šest mjeseci nakon inzulta je imalo 54 ili 27% (41% muškaraca i 13% žena). Istu radnu sposobnost je zadržalo 144 ili 72%, a samo kod dva bolesnika (1%) je radna aktivnost bolja nego prije bolesti. Teži neurološki deficit doveo je do većeg oštećenja radne aktivnosti. Pacijenti koji su prebolovali ishemijski CVI imaju reduciranu radnu aktivnost u 29,7%, a oni sa intracerebralnom hemoragijom u 23,3% slučajeva. Signifikantno manje je radna aktivnost bila reducirana kod pacijenata sa subarahnoidalnom hemoragijom (u samo 6,7% slučajeva).

ZAKLJUČAK: Radna aktivnost bolesnika, mlađih od 60 godina, sa cerebrovaskularnim inzultom, šest mjeseci nakon udara je značajno reducirana. Ishemički cerebrovaskularni inzult i teži neurološki deficit dovode do većeg oštećenja radne aktivnosti.

WORKING ABILITY OF PATIENTS AFTER THE STROKE
Vidović M, Sinanović O, Smajlović Dž.
Department of Neurology, University Clinical Centre, Faculty of Medicine, University of Tuzla, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina

AIM: The aim of the study to evaluate working ability of patients 6 months after the stroke (CVI), and effect type of CVI and degree of neurological deficit on working ability.

SUBJECTS AND METHODS: It's analyzed 200 patients (100 males and 100 females), less than 60 years old. Ishemic type of CVI occurred in 155 cases, hemorrhages in 30, and subarachnoidal hemorrhage occurred in 15 cases. Disease was verified by using clinical examination and computerized tomography (CT- scan). We evaluated working ability 6 months after the stroke, and we were specifically interested in employment (current working status of a patient), relationship between a patient and his chief (employer), relationship between a patient and his colleagues. We marked answers with:"-1"-for condition that was worse than before the stroke, "0"-same as before the stroke, "1"- better than before the stroke. Aforementioned patients were a control group in the same time, because their working ability was compared before and after the stroke.

RESULTS: Out of 200 patients 54 or 27% (41% of males and 13% of females) had worse working ability 6 months after the stroke than before that event. The same working ability had 144 or 72%, and only in 2 cases or 1% working ability was better than before the stroke. More severe neurological deficit get to bigger damages et working ability. Patients with ishemic CVI had reduced working ability in 29,7%, and those with intracerebral hemorrhage had it in 23,3% of cases. Significant less working ability of patients with subarachnoidal hemorrhage was reduced (in only 6,7%).

CONCLUSION: Working ability of patients, younger then sixty years, that experienced stroke was significantly reduced 6 months after the stroke. Ischemic type of stroke and severe neurological deficit caused more serious affection of working ability.

HOME PAGE