REHABILITACIJA I OSPOSOBLJENOST ZA RAD NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
Tanović E, Ramić I.
KCU Sarajevo, Institut za fizijatriju i rehabilitaciju - Centar za paraplegije, Sarajevo,Bosna i Hercegovina

Moždani udar (cerebrovaskularni inzult) je akutno oboljenje koje u 50% pacijenata ostavlja neurološka i/ili psihijatrijska oštećenja. Uzrok je velikog odsustvovanja s posla i trajnog oštećenja funkcija neophodnih za rad.

CILJ: Cilj ovog rada je pokazati složenost rehabilitacije i probleme procjene preostale radne sposobnosti nakon cerebrovaskularnog inzulta.

ISPITANICI I METODE: U našem radu analizirali smo podatke o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti pacijenata koji su primljeni na rehabilitaciju nakon cerebrovaskularnog inzulta. Na Institutu za fizijatriju i rehabilitaciju, Centar za paraplegije, u toku 2001. godine primljeno je 88 pacijenata od kojih je 2 (2,27%) umrlo, a u 86 provedena je rehabilitacija. Od tog broja bilo je 46 (53,48%) pacijenata dobi iznad 65 godina, a 40 (46,51%) je radno aktivnog stanovništva (dobi <65 godina), što govori u prilog važnosti rehabilitacije u osposobljavanju za rad.

REZULTATI: Od 40 radno-aktivnih pacijenata 25 (62,5%) ih je penzionisano u toku rehabilitacionog tretmana, a 15 (37,5%) je trebalo biti osposobljeno za rad. Među njima 7 (46,6%) pacijenata imalo je odličnu prognozu, 4 (26,6%) je imalo dobru, a 4 (26,6%) lošu prognozu za mogućnost ponovnog radnog angažmana.

ZAKLJUČAK: Rehabilitacija je nezamjenjiva u osposobljavanju pacijenata nakon cerebrovaskularnog inzulta, bilo u aktivnostima svakodnevnog života, bilo za radnu aktivnost. Naši rezultati pokazuju da je veoma mali broj pacijenata nakon rehabilitacije u našoj ustanovi osposobljen za posao.

REHABILITATION AND WORK PREPARATION IN PATIENTS AFTER STROKE

Tanović E, Ramić I.
CCU Sarajevo, Institute for Physiotherapy and Rehabilitation - Center for Paraplegia, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Stroke is acute disease and 50% patients have neurological and/or psychiatry damage after them. Our patients become physically handicapped persons without possibility to work. AIM: Aim of our work is to show problems with rehabilitation and to make an estimate of the damage after stroke.

PATIENTS AND METHODS: In our work we analysed the patients after stroke ant their rehabilitation. We treated 88 patients on the Institute for Physiotherapy and Rehabilitation - Centre for Paraplegia during 2001. Two of them (2,27%) were died and 86 had rehabilitation program. We had 46 (53,48%) patients aged more 65 years, and 40 (46,51%) aged less than 65 years and belong to working people. So we could see how important was rehabilitation in remain work ability.

CONCLUSION: We can conclude that rehabilitation is irreplaceable with stroke patients to prepare them for activity of life or for work. Our results showed that is so little of patients after rehabilitation in our institution who remain work ability. .

HOME PAGE