UTICAJ UNOSA KOFEINA NA GUSTINU KOSTI KOD ŽENA SA SEKUNDARNOM AMENOREJOM
Balić D. 1, Balić A. 2, Sarihodžić S. 3.
1 Ginekološko-akušerska klinika, UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
2 Dom zdravlja Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
3 Zavod za radiologiju, UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Osteoporoza se zbog produženja životnog vijeka smatra jednim od vodećih oboljenja budućnosti. Smanjenje koštane mase pogađa i mlađe dobne skupine na što utiče pol, rasa, interkurentne bolesti ali i stil života (pušenje, fizička aktivnost, konzumacija kofeina).

CILJ: Cilj ove studije je bio ispitati uticaj unosa kofeina na gustinu kosti kod žena sa sekundarnom amenorejom.

ISPITANICI I METODE: Ova prospektivna studija obuhvata 30 ispitanica sa sekundarnom amenorejom dužom od 6 mjeseci, mlađih od 40 godina. Kontrolnu skupinu čini 30 žena sa redovnim menstruacijama iste životne dobi. Kod svih ispitanica je mjerena gustina lumbalne kičme i vrata bedrene kosti, unos kofeina, BMI, dnevni kalorijski unos i stepen fizičke aktivnosti.

REZULTATI: Ispitanice sa sekundarnom amenorejom su imale manju gustinu kosti lumbalne kičme (P<0,01) nego ispitanice sa redovnim menstruacijama. Dnevni unos kofeina se nije razlikovao u ispitivanoj i kontrolnoj skupini (P>0,05). Gustina kosti lumbalne kičme kod amenoroičnih ispitanica negativno korelira sa unosom kofeina (P<0,05), dok kod eumenoroičnih ispitanica korelacije između gustine kosti i unosa kofeina nema. Ukoliko analizi pridružimo faktore kao što su BMI, fizička aktivnost i dnevni kalorijski unos negativan uticaj unosa kofeina na gustinu kosti amenoroičnih ispitanica se gubi (P>0,05).

ZAKLJUČAK: Rezultati ovog istraživanja su potvrdili da žene sa sekundarnom amenorejom imaju manju gustinu kosti nego žene sa redovnim menstruacijama. Unos kofeina značajno smanjuje gustinu kosti lumbalne kičme kod žena sa sekundarnom amenorejom što dodatno utiče na morbiditet i radnu sposobnost ove populacije. Veći BMI, dnevni kalorijski unos i stepen fizičke aktivnosti smanjuju negativni uticaj unosa kofeina.

THE INFLUENCE OF COFFEINE INTAKE ON BONE DENSITY IN WOMEN WITH SECONDARYAMENORRHEA

Balić D 1, Balić A 2, Sarihodžić S 3.
1 Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina
2 Health Center Tuzla,
3 Department of Radiology, Clinical Center Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

The lowering of bone mass affects the younger women what depends on gender, race, intercurrent disease and life style (smoking, physical activity, coffeine intake).

AIM: The aim of this study was to exam the influence of coffeine intake on bone density in women with secondary amenorrhea.

PERSONS AND METHOD: This study included 30 women with secondary amenorrhea longer than six months and younger than 40 years. In the control group included 30 women with regular menstrual periods also younger than 40 years. Every woman was underwent the measurements of bone density of lumbar spine and femoral neck, coffin intake, BMI, daily caloric intake and physical activity.

RESULTS: Amenorrhoic women had lower bone density of lumbar spine than eumenorrhoic controls (p<0,01). There was no difference in daily coffin intake between groups (P>0,05). In amenorrhoic group the bone density had negative correlation with coffin intake (P<0,05) but in eumenorrhoic group was no correlation between bone density and coffin intake. If we take into consideration other factors such as BMI, physical activity and daily caloric intake than the negative effect of coffin intake on bone density in the amenorrhoic women become insignificant.

CONCLUSION: The results of this study confirmed that amenorrhoic women had lower bone density than eumenorrhoic controls. The coffin intake significantly decreases bone density in amenorrhoic women what additionally influence on morbidity and working ability in this group. The greater BMI, daily caloric intake and physical activity decrease the negative influence of coffin on bone density.

HOME PAGE