URBANE I RURALNE RAZLIKE U POJAVI KARCINOMA PLUĆA U OPĆINI BANOVIĆI

Pranjić N 1. Salihović H 2.
1Katedra Medicine rada, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
2Dom zdravlja, Poliklinika za plućne bolesti, Banovići, Bosna i Hercegovina

Populacija općine Banovići ima 32 140 stanovnika. Šire područje općine uključuje ruralna područja osim grada Banovića (urbana regija), koju čine slijedeća sela: Omazići, Turija, Čubrić, Breštica, Seona, Grivice, Banovići-selo, Tulovići, Pribitak, Treštenica, Hrvati. Ova ruralna područja su rubna naselja površinskih kopova rudnika, a Turija i Grivice dva rudnika s jamskom eksploatacijom.

CILJ: Promatrane su razlike u pojavi raka pluća između pacijenata iz urbane i ruralne sredine općine Banovići u petogodišnjem periodu (od 01. 01. 1998. godine do 31. 12. 2002. godine). Naglašene su razlike u za dob, pol, zanimanje, genetsku predispoziciju karcinomima i histološki tip karcinoma.

ISPITANICI I METODI: Podatke o raku pluća koristili smo iz baze podataka o plućnim oboljenjima Poliklinike za plućne bolesti Banovići. Rak pluća imalo je 49 pacijenata (45 muškog i 4 ženskog pola), 36 pacijenata dobi od 67,61±7,34 godina u ruralnim naseljima, i samo 13 dobi od 62,46±9,37godina urbanog naselja (kao ruralna i urbana skupina). Broj penzionisanih radnika bio je 29 (većina penzionisani rudari), 3 rudara, 1 profesionalni vozač i 3 domaćice. Nivo koncentracije SiO2 u ugljenoj prašini rubnih naselja određen je standardnom metodom (tip CMP-3 capture), i u ovom istraživanju može imati značaj obzirom da u rubnim rudničkim naseljima (ruralnim) TWA za SiO2 su bile 0,5 -1,22 mg/m3. Primijenili smo Cox-ov riziko model da bi smo determinirali rizik, riziko interval (RR) u 95% postotnim granicama pouzdanosti.

REZULTATI: Postojao je signifikantan porast rizika u razvoju karcinoma pluća u skupini pacijenata ruralnih naselja uopće (RR=18,39; CI: 0,49-15,45; P<0.001). Nisu utvrđene statistički značajne razlike između pacijenata ruralnih i urbanih naselja u pogledu tipa karcinoma (P=0,507). Uočili smo pojavu karcinoma u mlađih pacijenata dobi (45-55 godina), i to u 3 rudara i 1 profesionalnog vozača (poznato je da su ta zanimanja s rizikom za karcinome). Značajno je učešće porodične predispozicije za karcinome generalno u obadvije skupine (RR= 0,87; CI: 0,41-1,87;P< 0,001).

ZAKLJUČAK: Naši rezultati nisu u suglasju s rezultatima brojnih drugih istraživanja, jer je općenito rizik za karcinome pluća veći u urbanim naseljima, a ne u ruralnim. Rubna naselja, blizu rudnih nalazišta predstavljaju naselja s najvećim rizikom za rak pluća. Možda bi bilo dobro izmjestiti ta naselja ili zatvoriti rudnička nalazišta.

URBAN AND RURAL DIFFERENCES IN LUNG CANCER OCCURRENCE IN BANOVIĆI MUNICIPAL

Pranjić N1. Salihović H2.
1Department of Occupational Medicine, Medical faculty of University Tuzla,
2Public Health Centre, Policlinic for pulmonary diseases, Banovići, Bosnia and Herzegovina

Population Banovići Municipal consists 32 140 residences. Large area of this municipal include except Banovići city (urban area), following villages: Omazići, Turija, Čubrić, Breštica, Seona, Grivice, Banovići-village, Tulovići, Pribitak, Treštenica, Hrvati. This rural area is marginal colony of surface-coal-mine area, and Turija and Grivice underground-coal-mines, too.

AIM: Differences in lung cancer occurrence have been observed between urban and rural Banovići municipal for five years (from 1998 till the end 2002). The difference has been attributed for occurrence, ages, gender, occupation, genetic carcinoma predisposition, and subtypes of lung carcinoma.

SUBJECTS AND METHODS: Cancer occurrence data were obtained from the Banovići lung disease policlinic from patient lung diseases registry. We identified 49 patients with lung carcinoma (45 male and 4 female), 36 aged 67,61±7,34 in rural residences and only 13 aged 62,46±9,37 in urban residences (as rural and urban groups). Number of retired workers was 29 (the most were retired coal-miners), and 3 coal-miners, 1 driver and 3 housewife. The levels of concentration of free mine silica dust were estimated by standard method (type CMP-3 capture), and in this study had importance because in marginal colony (rural) TWA for SiO2 concentration was 1,22-3,43 mg/m3. Cox hazard model was applied to determine the lung cancer hazard ratio (RR) and 95% confidence interval.

RESULTS: A significant excess of risk was shown for rural patients in general (RR=18,39; CI: 0,49-15,45; P<0.001). There are no significant differences between rural and urban occurrence of subtypes of carcinoma (P=0,507). We found that occurrence of lung carcinoma among yang patients (aged 45-55 years) identified in 3 coal-miners and 1 driver (known that is the occupation with carcinoma risk). A significant excess of genetic carcinoma predisposition risk in general, was in both groups (RR= 0,87; CI: 0,41-1,87;P< 0,001).

CONCLUSION: Our results are in opposite to other research because, in general, the cancer risk is higher in urban areas, but not in rural. Marginal colony near the mine presented colony with high cancer risk and should be displace this village or closed mine ores.

HOME PAGE