UTICAJ SEKVELA TUBERKULOZE PLUĆA NA RADNU SPOSOBNOST OBOLJELIH OD TUBERKULOZE PLUĆA

Jamakosmanović S, Sejranić I, Prohić K, Keser D, Tanović D, Dedić S.
Klinika za bolesti pluća i tbc, Slavinovići, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Radna sposobnost bolesnika sa tuberkulozom pluća zavisi od vremena negativizacije sputuma, proširenosti tuberkuloznog procesa, brzine povlačenja, specifičnih promjena i stanja plućne funkcije. U slučajevima kada postoji oštećenje plućne funkcije srednjeg i teškog stepena radna sposobnost je umanjena za fizičke napore srednjeg ili teškog stepena.

CILJ: Cilj rada je bio da se ispita plućna funcija u pacijenata sa tuberkulozom pluća kod kojih je završeno liječenje.

ISPITANICI I METODI: Pregledali smo istorije bolesti 120 pacijenata sa diagnosticiranom tuberkulozom pluća u inaktivnoj formi. Koristili smo identifikacijske podatke, spirometrijski nalaz, ABS nalaz i Rtg snimak pluća. Bilo je 84 muškarca i 36 žena prosječne starosti 62 godine. Analizirajući zanimanja bilo je 72 radnika s posebnim uslovima rada, 36 domaćica, i 12 zemljoradnika.

REZULTATI: Najviše pacijenata je bilo sa teškim poremećajem funkcije pluća i to u 72 pacijenta, zatim slijede srednje teški poremećaji funkcije pluća u 24 pacijenta i podjednako, lakih 12 i sa normalnim nalazom 12 pacijenata. Analizirajući vrstu poremećaja, najviše je bilo pacijenata sa miješanim spirometrijskim poremećajem 96, zatim podjednako s restriktivnim i 12 pacijenata sa normalnim nalazom plućne funkcije. Nismo registrirali pacijente s obstruktivnim poremećajem ventilacije pluća. S globalnom plućnom insuficijencijom bilo je 60 pacijenata (kao uzrok radne nesposobnosti), sa parcijalnom plućnom insuficijencijencijom bilo je 36 pacijenata, a normalan nalaz imalo je 24 pacijenta. Najviše pacijenata 96, imalo je u oba plućna polja opsežne ožiljne promjene.

ZAKLJUČAK: Najveći broj pacijenata je bio iz skupine radnika sa teškim poremećajem ventilacije pluća i opsežnim ožiljnim promjenama, što upućuje da se pacijenti javljaju u veoma kasnom stadijumu oboljenja, što posljedično dovodi do teške invalidnosti i trajne radne nesposobnosti.

LUNG TUBERCULOSIS SEQUEL INFLUENCE ON LUNG TUBERKULOSIS DISEASED PERSONS WORK ABILITY

Jamakosmanović S, Sejranić I, Prohić K, Keser D, Tanović D, Dedić S.
Clinic for lung disease and TB , Slavinovići, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

The work ability of those who are ill with tuberculosis (TB) depends on the sputum negativism, and the extension of tuberculosis process, the withdrawn sped of specific changes, and the lung function states. In cases in which heavy or middle range lung function damages occur, the work ability is reduced within occupations that demand intensive or medium intensive efforts.

AIM: The main aim of this examination was the lung function examination among patients who were ill with lung tuberculosis and who went trough a treatment.

SUBJECTS AND METHOD: We examined the disease history of 120 patients who had the diagnosis of inactive lung tuberculosis. Identification data, ventilation-function tests, ABS- test and lung x-rays were used during the examination. The examination was made on 84 men and 36 women average aged 62 years. Between considering their professional occupation 72 of them, were workers with special work-conditions, 36 housewife and 12 of them were farmers.

RESULTS: Most of the patients were with difficult lung function disruption (72), then 24 patients had middle range lung function disruption and the rest of patients were equally divided where 12 had light and 12 normal test results. Analysing the disruption types most of the patients were with mixed ventilation function disruptions (96), 12 had restrictive and 12 normal test results. Obstructive lung ventilation disruptions in TB patients have not been registered. Sixty patients were with global lung insufitientia (as a work disability cause), 36 with partial and 24 with normal test results. Most of the patients (96) had a wide range of score changes on bath lungs.

CONCLUSION: Mast of the patients were from the sample of workers with difficult of lung ventilation function disruptions and wide range of score changes which indicates that they occurred in the late period of illness which consequently brings too high level of invalidity and permanent work disability.

HOME PAGE