ISKUSTVA U LIJEČENJU AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA CEFABOSOM

Sijerčić M 1, Šalaka U 1, Pašalić G 1, Pranjić N 2, Aščerić M 3.
1 Farmaceutska kuća Bosnalijek Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Katedra za medicinu rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina
3 Zavod za farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Akutna respiratorna oboljenja su vodeća morbidna stanja u radno-aktivnog stanovništva Tuzlanskog regiona i najčešći su uzrok posjeta liječniku. Neki autori ističu da su u liječenju akutnih respiratornih infekcija cefalosporini prve generacije lijek izbora, čak i kad se razviju pneumonije nepoznatog uzročnika.

CILJ: Cilj ovog istraživanja je sticanje vlastitih iskustava u praksi o terapijskoj djelotvornosti cefalosporina I generacije u 43 pacijenta s akutnim respiratornim oboljenjima, u zimskom periodu 2000. godine, kao i procjena značaja ovog liječenja u broju izgubljenih radnih dana.

ISPITANICI I METODE: U ispitanika su praćene slijedeće nezavisne varijable: dob, pol, klasifikacija bakterijskih infekcija dišnih puteva, mjesto izvora infekcije (kuća, radno mjesto), ostale prateće bolesti, prethodno antibakterijsko liječenje, klinički simptomi bolesti, bakteriološki pregled brisa nosa, grla, neželjeni efekti korištene terapije, i ocjena ishoda liječenja (bakteriološka i klinička) i rentgenskog pregleda. Za evaluaciju je korišten upitnik Bosnalijek-ove izvedbe. Prosječna starosna dob pacijenata bila je 39,9±11,5 godina (23 žene i 20 muškaraca). Cephabos je peroralno primjenjivan u dozi 4x 500mg, 4 dana, a kod akutnog bronhitisa, sinusitisa, i bronhopneumonije 4x500mg, 7 dana. Prvog dana tretmana išlo se sa udarnom dozom 2x1000mg+2x500mg. Pratili smo broj izgubljenih radnih dana zbog bolesti, i uporedili ga s prosječnim brojem izbubljenih dana zbog respiratornih infekcija Službe Medicine rada koji je iznosio 14,6 dana.

REZULTATI: Rezultati studije upućuju da su najčešće izolirani uzročnici respiratornih infekcija bili: staphilococus aureus, pneumokok i escerichia colli, koji su prema antibiogramu pokazali rezistentnost na liječenje penicilinom i eritromicinom. U 15 od 43 pacijenta bio je dijagnostikovan akutni bronhitis, u 10 egzacerbacija hroničnog bronhitisa, u 8 faringitis, u 4 sinusitis, i u 3 bronhopneumonija. Liječenje respiratornih oboljnja cefalexinom pokazalo se veoma uspješnim i dovelo do potpunog izliječenja u svih ispitanika. Prosječan broj izgubljenih radnih dana u pacijenata liječenih cefabosom bio je 5,1 dan.

ZAKLJUČAK: Nakon četiri do sedam dana liječenja cefabosom iščezli su simptomi oboljenja (kontrolni pregled). Broj izgubljenih radnih dana je značajno umanjen sa prosječnih 14,6 na 5,1. Pravovremenim i adekvatnim terapijskim tretmanom može se efikasno pomoći pacijentu u izliječenju, a broj izgubljenih dana zbog bolesti značajno umanjiti.

THE EXPERIENCE IN THE CEPHABOS TREATMENT IN ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS

Sijercic M. 1, Salaka U. 1, Pasalic G. 1, Pranjic N. 2, Asceric M. 3.
1 Farmaceutical home Bosnalijek Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Department of Occupational medicine, Medical faculty University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
3 Institute for Pharmacology, Medical faculty University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

On the first place between morbidity in work-active population are acute respiratory diseases in Tuzla canton and it is the most frequent causes for medical visit. Some authors indicated that in respiratory acute disease cephalosporine of the first generation is medicine of the first choice, even in pneumonia non- known causes.

AIM: The therapeutic results of the treatment with the Cephabos (Cephalosporine of the first generation) in 43 patients suffering from respiratory acute disorders and diseases are described, in winter months 2000. We made assessment of the impairment of this treatment to number of lost working days.

SUBJECTS AND METHODS: In the patients were evaluated following independent variables: age, gender, clinical symptoms of diseases, results of bacteriological species in sputum, roentgen lung picture, side- effects of treatment, and assessment of therapeutic effects. The therapeutic results had been placed with Questionnaire of "Bosnalijek". The patients aged 39,9±11,5 years (23 women and 20 men). Cefabos used in doses 4x 500 mg, 4 days, and in cases of acute bronchitis, sinusitis and bronchopneumonia 4x500mg, 7 days. On the first day of treatment we used initial doses of 2x1000mg+2x500mg. We compared the average number of lost working days of Service of Occupational medicine in Tuzla between average number of lost working days of patients Cefabos treated.

RESULTS: The results of the study indicated that many patients are carried infections of respiratory system of staphilococcy aureus, pneumococ and escerichia colli, who are penicillin and erytromycin-resistant. In 15 of out 43 patients was diagnosed acute bronchitis, in 10of out 43 recurrent chronicle bronchitis, in 8 of out 43 pharingitis, in 4of out 43 sinusitis, and in 3 of out 43 bronchopneumonia. In all case results of treatments were excellent. The average of lost workdays lost of patients Cefabos treated was 5,1 days.

CONCLUSION: After four to seven days of treatment disappeared all symptoms of diseases (control exams). The number of the work lost days are important decreased from averaged 14,6 to 5,1days. Temporary and adequate terapeutic treatment may be effect help to patients in cure and number of work lost days important decreased.

HOME PAGE