TOKSIČNI ODGOVOR ŽIVE NA FUNKCIJE VIDA
Pranjić N 1, Pavljašević S 2, Sinanović O 3.
1 Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, Katedra za Medicinu rada, Tuzla, Bosna i Hercegovina
2 Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, Katedra za Oftalmologiju, Tuzla, Bosna i Hercegovina
3 Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, Katedra za Neurologiju, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Poznato je da pare žive predstavljaju mali rizik u razvoju poremećaja funkcije vida i oboljenja oka.

CILJ: Autori su istraživali negativne efekte dugotrajne izloženosti parama žive na organ vida u 45 radnika (starosne dobi 39,36±5,94 godina) koji rade u pogonu hlor-alkalnog kompleksa u Tuzli. Radnici su bili profesionalno izloženi relativno visokim koncentracijama žive (TWA /TLV= 0,12 mg/m3/0,025 mg/m3) s ukupnim ekspozicionim stažom od 16,06±4,29 godina.

ISPITANICI I METODE: Koncentracije žive u radnom ambijentu mjerene su metodom instant očitavanja (indikator živinih para, MVI Shawcity, UK), a koncentracija žive u urinu određivana je po pikratnoj Jaffe-ovoj metodi (Henry, 1965). Korištene su slijedeće oftalmološke metode: vidna oštrina po Snnellenovim tablicama, mjeren je očni pritisak po Shiotz-u, kolorni vid tablicama po Ishihari i statičkom perimetrijom vidno polje po Goldman-u. Podaci su upređivani sa podacima u kontrolnoj skupini koju je činilo 32, živi neizložena radnika.

REZULTATI: Kumulativni indeks žive u urinu izloženih radnika bio je 155,32± 95,02 mg/g kreatinina, srednje koncentracije žive u urinu 151,7±180,4 mg/g kreatinina. Suženje vidnog polja otkrili smo u 37 živi izložena radnika. Poremećaji kolornog vida su bili statistički značajno uočeni u odnosu na kontrolnu skupinu (P< 0.001). Depozicije žive na sočivu "Atkinson-ovo sočivo" bilo je zabilježeno u 37 radnika kloralkalne elektrolize. Svi parametri poremećaja vidne funkcije su bili u pozitivnoj korelaciji s koncentracijom žive u urinu (P< 0.001), osim depozicije žive na sočivu (u pozitivnoj korelaciji s dužinom ekspozicionog staža).

ZAKLJUČAK: Profesionalna izloženost parama žive može dovesti do niza negativnih toksičnih efekata na organ vida i vidne funkcije.


MERCURY VAPOR TOXIC RESPONSE OF THE VISION FUNCTIONS
Pranjić N 1, Pavljašević S 2, Sinanović O 3.
1 Department of Occupational Medicine,
2 Department of Ocular Disease,
3 Department of Neurology, University School of Medicine Tuzla, Tuzla, Bosnia and Hercegovina

Mercury vapour has been recognised to present a relatively low-level hazard to the visual ability and the eye.

AIM: The authors investigated ocular system negative effects in 45 chlorine-alkali plant workers (mean age was 39,36±5,94 years) under conditions of long-term (mean age of occupational history 16,06±4,29 years) and relative high-level exposure to inorganic mercury vapour (TWA /TLV= 0,12 mg/m3/0,025 mg/m3).

SUBJECTS AND METHODS: Indoor air mercury was measured in the working areas using the instant reading method (mercury vapour indicator, MVI Shawcity, UK). Urinary mercury was according to Jaffežs picrate method (Henry, 1965). We used the following ocular methods: vision ingenuity from Snnellen-tablets, ocular pression from method of Shiotz, colour vision from tablets of Ishihara and static perymeter and visual field from method of Goldman. The data were compared with those obtained in a control group of 32, mercury non-exposed workers.

RESULTS: The Cumulative mercury index was 155,32± 95,02 mg/g creatinine, the mean of urinary mercury, the mean of urinary mercury 151,7±180,4 mg/g creatinine. Visual field constriction was found in 37 of mercury vapour exposed workers. Colour disturbances were significantly deterred compared to those of controls (P< 0.001). Mercury lens- "Atkinson lens" was identified in 37 chlorine alkali plant workers. All ocular disturbance were in positive correlation with urine mercury concentration (P< 0.001), except "Atkinson lens" (it was in positive correlation with time-duration of exposure.

CONCLUSION: This study indicated numerous negative effects from occupational exposure to mercury vapour and toxic response of the eye and visual functions.

HOME PAGE