POVEZANOST NAVIKE PUŠENJA I SERUMSKIH NIVOA PROLAKTINA U BOLESNICA SA RAKOM DOJKE
Mujagić Z, Mujagić H.
Katedra za biohemiju i Katedra za kliničku onkologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Uloga prolaktina (PRL) u nastajanju raka mliječne žlijezde u glodavaca dobro je definirana, medjutim njegova uloga u nastajanju raka dojke u čovjeka još uvijek je nedovoljno jasna.

CILJ: Cilj ove studije je bio ispitivanje povezanosti cirkulirajućih nivoa PRL sa navikom pušenja u bolesnica sa rakom dojke.

ISPITANICI I METODE: Glavnu ispitivanu skupinu je činilo 47 bolesnica sa histološki potvrdjenom dijagnozom raka dojke. Postojale su dvije kontrolne grupe: klinički zdrave žene (40), i bolesnice s rakom drugih lokalizacija i histoloških tipova (33). PRL je mjeren radioimunoesejom. Rezultati su statistički obradjivani uz pomoć t-testa, analize varijanci i linearnog modela korelacije.

REZULTATI: Cirkulirajući nivoi PRL, kao i učestalost njegovih povišenih nivoa, bili su značajno viši u bolesnica sa rakom dojke u odnosu na obje kontrole (P<0,01; P<0,02). PRL je bio povišen u većine (64,3%) bolesnica koje su pušile. Postojala je značajna pozitivna korelacija (P<0,0001) izmedju cirkulirajućih nivoa PRL prije liječenja i pušenja u svih bolesnica sa rakom dojke i u onih sa hiperprolaktinemijom (P<0,0001), dok u bolesnica sa normo i hipoprolaktinemijom, i u onih sa ostalim tumorima to nije bio slučaj. Postojala je i značajna pozitivna korelacija (P<0,03) izmedju pušenja i kliničkog statusa bolesnica sa rakom dojke, i izmedju pušenja i TNM statusa bolesnica sa rakom dojke (P<0,006).

ZAKLJUČAK: Dobiveni rezultati navode na zaključak da, vjerovatno, postoji korelacija između navike pušenja i nastajanja i razvoja raka dojke, osobito u bolesnica sa hiperprolaktinemijom.


THE RELATIONSHIP BETWEEN SMOKING HABITS AND SERUM PROLACTIN LEVELS IN BREAST CANCER PATIENTS Mujagić Z, Mujagić H.
Department of Biochemistry and Chair in Clinical Oncology, Medical faculty, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

In rodent mammary cancer prolactin (PRL) plays well-defined role, but its role in human breast cancer (BC) has not yet been clearly defined.

AIM: The aim of this study was to investigate possible relationship between circulating levels of PRL and smoking habits in breast cancer patients (BCP).

SUBJECTS AND METHOD: The main experimental group consisted of 47 female patients with histologically confirmed diagnosis of BC. Two control groups have been used: apparently clinically healthy women (40), and patients with other locations and histological types of cancer (33). Circulating levels of PRL were measured by means of radio-immune-assay. Results were processed by means of t-test, two-way analysis of variance and logistic linear correlation model.

RESULTS: The circulating levels of PRL as well as their frequencies were significantly higher in BCP in comparison to controls (P< 0.01, P< 0.02). PRL was elevated in the majority (64.3%) of BCP who had smoking habits. There was a statistically significant positive correlation (P< 0.0001) between circulating levels of PRL before treatment and smoking in all BCP and in the subgroup of hyperprolactinemic ones (P<0.0001), while in patients with norm and hypoprolactinemia and in patients with other cancers this was not the case. There also was a significant positive correlation (P<0.03) between smoking habits and clinical status of BCP and between smoking habits and TNM status of BCP (P<0.006).

CONCLUSIONS: These data can lead to an assumption that there probably is a correlation between smoking habits and initiation and development of BC, especially in hyperprolactinemic patients.

HOME PAGE