FORMULAR ZA SISTEMATSKI GINEKOLOŠKI PREGLED
Balić A, Adžajlić A, Habibović A.
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Dom zdravlja Tuzla, Bosna i Hercegovina

Periodični sistematski pregledi imaju za cilj blagovremeno otkrivanje određenih bolesti i poremećaja kako bi se spriječile ozbiljne komplikacije. Sadržaj sistematskog pregleda žena nije dvojben ali se i pored toga dešavaju ozbiljni propusti.

CILJ: Cilj našeg rada je izrada formulara za sistematski pregled žena koji će omogućiti kvalitetan pregled a jednostavan za svakodnevnu upotrebu.

MATERIJAL I METODE: Na osnovu višegodišnjeg iskustva u realizaciji sistematskih pregleda većeg broja žena, te primjedbi i sugestija ostalih kolega ali i samih zaposlenica načinjen je originalan formular: Obrazac za sistematski ginekološki pregled i Uputstvo za sistematski ginekološki pregled.

REZULTATI: Formular sadrži sve što je Zakonom predviđeno: prostor za anamnestičke podatke (lična, porodična, reproduktivna i anamneza menstruacije), ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, pregled dojki, kolposkopski i citološki nalaz i zaključak. Sadržaj svih navedenih dijelova je takav da omogućuje isrcrpan i temeljit pregled koji neće oduzimati suviše vremena doktoru a koji će omogućiti donošenje kvalitetnog zaključka. U praksi se pokazalo da je i nedovoljna informisanost ispitanica o pojedinim pretragama umanjivala kvalitet pregleda, te je zbog toga sastavljeno uputstvo koje sadrži osnovne upute o pojedinim pregledima, te o pripremi za njih. Primjenom ovog formulara i uputstva postigli smo značajno kvalitetniji pregled, koji nije sadržavao samo klasične upute (za operacije i slično) nego i savjete za kontracepciju, za prekoncepcijsku pripremu, za upotrebu hormonske nadomjesne terapije, za prevenciju osteoporoze itd.

ZAKLJUČAK: Formular i uputstvo za sistematski pregled su plod našeg vlastitog iskustva, zbog čega se njihova primjena u praksi već pokazala dobrom i efikasnom te je već prihvaćena od strane ginekologa.


SYSTEMATIC GYNAECOLOGICAL EXAM FORM
Balić A, Adžajlić A, Habibović A.
Department Obstetric/Gynecology, Health Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Periodic systematic exam has the aim to uncover some diseases on time and prevent some serious complications. In spite of it, sometimes very serious omissions happen.

AIM: The aim of our study is making form for systematic women exam. It has to make qualitative exam, possible everyday useful.

MATERIAL AND METHODS: The original form: Systematic Gynaecological Exam Form and Instruction for Systematic Gynaecological Exam are made on many years experience and some suggestions of other colleges and employment, like and great number of expanded women.

RESULTS: The Form includes all by The Low anticipated: the spaces for anamnestic data (personal, family, reproductive and menstrual) gynaecological exam, ultrasonography exam, breasts exam, colposcopy, cytological exam, conclusion. All these data will help doctors to make essential exam and economise his time. Insufficient information's of patients produce bad quality of exam. From that reason we made instruction for some exams and preparing for them.

CONCLUSION: Applying this Form and Instructions we reach a high quality of exam. This Form contains and suggestions for contraceptives, treatment by hormones and osteoporosis, prevention etc.

HOME PAGE