MORBIDITETNI APSENTIZAM U OPĆINI VELIKA KLADUŠA OD 1996- 1998. GODINE
Bešlagić R 1, Mujezinović O 2.
1 Institut za patološku-fiziologiju i medicinu rada,Medicinski fakultet Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Bosna i Hercegovina

CILJ: Analizirana je osutnost sa posla u trogodišnjem periodu,1996.-1998. godina na području opštine Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina.

MATERIJAL I METODE: Kao izvor podataka služile su "hranariske doznake"koje su popunjene za svakog uposlenika koji je ostvario makar jedan dan privremene nesposobnosti. Ukupno je analizirano 7139 uposlenika oba pola. Analiza apsentizma vršena je prema kriterijima Međunarodne statističke klasifikacije bolesti, povreda i uzroka smrti, deseta revizija 1992.

REZULTATI: Najveća učestalost apsentizma u promatranom periodu ostvarena je zbog bolesti respiratornog sistema (20,54%), bolesti koštano-mišićmog sistema (14,03%), duševnih bolesti (8,24%) i povreda (6,72%). Najveći broj izgubljenih dana ostvaren je zbog bolesti koštano-mišićnog sistema a zatim po učestalosti slijede bolesti gastrointestinalnog sistema, povrede, bolesti respiratornog sistema i duševni poremećaji.

ZAKLJUČAK: Najduže prosječno bolovanje trajalo je zbog neoplazmi i iznosilo je 96 dana, bolesti nervnog sistema 54 dana, povreda ukupno 40,52 dana, komlikacija trudnoće i puerperijuma 34,74 dana.


MORBIDITY ABSENTISM IN MUNICIPALITY OF VELIKA KLADUSA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BETWEEN 1996-1998.
Bešlagić R. 1, Mujezinović O. 2.
1 Ministry of Health and Social Policy of Unsko-Sanski Canton, Bosnia and Herzegovina
2 Institute for pathologic physiology and occupational health, Medical faculty Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

AIM: We analysed employee absence in three-year period, in the municipality of Velika Kladusa, during 1996 to1998.

MATERIAL AND METHODS: Source of information for analysing the structure of absenteeism where the data from the form no.3-00-61 that is filled in for each employee on sick leave. We analysed total of 7139 employees of both genders. Analyse is done by the criteria of International statistical classification of disease, injury and cause of death, tenth review, 1992.

RESULTS: The highest frequency of absenteeism in the evaluated period is made due to respiratory diseases (20,54%), diseases of bones and muscles (14,03%), mental disorders (8,24%) and injuries (6,72%). The highest number of sick-leave days is made due to diseases of bones and muscles, then gastric-intestinal diseases, injuries, respiratory diseases and mental disorders.

CONCLUSION: Longest average absenteeism is in case of neoplasm disease and last 96 days, disease of nervous system 54 days, injuries in total 40,52 days, pregnancy and puerperal complications 34,74 days.

HOME PAGE