SKLONOST OBILNIJOJ ISHRANI, FIZIČKA AKTIVNOST I DEBLJINA
Tulumović A, Zildžić M.
Edukacioni centar porodične / obiteljske medicine, Doma zdravlja Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Debljina, prema izvještaju Svjetske Zdravstvene Organizacije, poprima oblik epidemije u sve većem broju zemalja, a prema tom izvještaju fundamentalni uzroci debljine su odsustvo fizičke aktivnosti i povećano uzimanje hrane.

CILJ: Cilj je bio ispitati da li su fizički neaktivni ispitanici debeli i da li su skloniji obilnijoj ishrani.

MATERIJAL I METODE: U periodu od 6 mjeseci pregledano je i anketirano 154 ispitanika (48 muškaraca i 106 žena), starosne dobi 54,4 ± 13,8 godina, slučajno odabranih (svaki peti koji se iz bilo kojih razloga javio na pregled u Centar porodične / obiteljske medicine Doma zdravlja Tuzla). Ispitanici su razvrstani u dvije skupine: a) eksperimentalna skupina koju je činilo 106 ispitanika koji su debeli (BMI > 30), sa prosječnom životnom dobi 57,2 ± 13,2 godina; 28 muškaraca i 78 žena i b) kontrolna skupina koju su činili ispitanici koji nisu debeli (BMI < 30), 48 ispitanika sa prosječnom životnom dobi 53,12 ± 14,8 godina, 20 muškaraca i 28 žena. Provedena je anketa o fizičkoj aktivnosti ispitanika prema modificiranoj shemi Hanson-a i Aisworth-a, kao i o tome da li ispitanici vole da jedu više nego što im je to potrebno.

REZULTATI: Prosječan BMI u svih ispitanika je bio 30,72 ± 5,70, 33,4 ± 4,47 u eksperimentalnoj skupini i 24,37 ± 2,45 u kontrolnoj skupini. Anketom je dobiven podatak da su 134 ispitanika bili fizički neaktivni (101 ispitanik u eksperimentalnoj skupini i 33 ispitanika u kontrolnoj skupini), a 20 ispitanika su bili fizički aktivni (5 ispitanika u eksperimentalnoj skupini i 15 ispitanika u kontrolnoj skupini, što je predstavljalo statistički značajnu razliku među skupinama (P<0,001). Osoba koje su sklonije obilnijoj ishrani je bilo 137 ispitanika (102 u eksperimentalnoj i 35 u kontrolnoj skupini). Takođe je utvrđena statistički značajna razlika među skupinama u negativnim odgovorima ispitanika na pitanje o sklonosti obilnijoj ishrani (4 iz eksperimentalne i 13 iz kontrolne skupine; P<0,05). Među fizički aktivnim ispitanicima je bilo 13 ispitanika koji su skloniji obilnijoj obilnijoj ishrani, a 7 ih je odgovorilo da ne vole da jedu više nego što im je to potrebno. Među fizički neaktivnim ispitanicima je bilo 10 ispitanika koji ne vole da jedu više, a 124 ih je bilo sklono obilnijoj ishrani ( P< 0,001).

ZAKLJUČAK: Debeli ispitanici su fizički neaktivniji od ispitanika koji nisu debeli, a takođe su i skloniji obilnijoj ishrani.


PREFERENCE TO OVEREATING, PHYSICAL ACTIVITY AND OBESITY

Tulumović A, Zildžić M.
Educational Center of family medicine, Health Center Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Regarding to report of World Health Organization, obesity is getting to be an epidemic in many countries, and regarding that report, the fundamental couses of obesity are lack of physical activity and preference to overeating.

AIM: were the search are physical inactive persons obese, and are they like overeating of food.

MATERIAL AND THE METHODS: There were 154 patients (54 ± 13,8 years, 48 man and 106 woman) in randomised study during six months (every fifth patient who attended Family medicine Center from any reason). The patients were divided in two groups. A) experimental group: the patients who are obese (body-mass index above 30) (106 patients, 57,2 ± 13,2 years old, 28 man, and 78 woman)and b) control group: the patients who are not obese (body-mass index under 30)( 48 patients, 53,2 ± 14,8 years old, 20 man and 28 woman) All patients were asked about their physical activity (regarding modified sheme of Hanson and Ainsworth), and if they like to overconsumption of food.

RESULTS: The average body-mass index was 30,72 ± 5,70, (33,4 ± 4,47 in experimental group and 24,37 ± 2,45 in control group). The data got by questiannaire showed that 134 patients were physically inactive (101 in experimental and 33 i control group), and 20 were physically active (5 in experimental and 15 in control group) (P<0,001). There were 137 patient who preferd overconsumption of food (102 in experimental, and 35 in control group). The statistical difference was important between the groups regarding negative answers about question if they like overconsumption of food ( 4 patients in experimental and 13 patients in control group) (P<0,05).There were 13 patients who like overconsumption of food between physically active patients, and 7 patients answered that they don¨t like overconsumption of food between physically inactive patients, and 124 patients showed preference to overeating (P<0,001).

CONCLUSION: Obese patients are more physically inactive then non obese patients, and they like overconsumption of food, too.

HOME PAGE