UTJECAJ SLUŠNOG GUBITKA NA SOCIJALIZACIJU I RADNU SPOSOBNOST
Hasanbegović H 1, Bećirović E 1, Brekalo-Lazarević S 2, Bećirović D 3.
1 Katedra za surdoaudiologiju i somatopediju, Defektološki fakultet Univerziteta u Tuzli,
2 Služba specifične zdravstvene zaštite-Medicina rada (DZ) Tuzla,
3 Dom zdravlja Živinice, Bosna i Hercegovina

Temeljni problem s kojim se osobe s gubicima sluha suočavaju nakon profesionalnog osposobljavanja jeste zapošljavanje. Pored veoma malog izbora zanimanja koji se nudi osobama s gubicima sluha kao i drugim značajnim faktorima koji umanjuju mogućnost njihovog zapošljavanja, postoje i subjektivne i objektivne teškoće koje se manifestuju prigodom zapošljavanja ovih osoba.

CILJ: Opći cilj ovog istraživanja je utvrđivanje subjektivnih pretpostavki za uspješnu socijalizaciju i stavova o radnoj sposobnosti osoba s gubicima sluha.

ISPITANICI I METODE: Formiran je uzorak od 282 ispitanika različitih profesija i različitih preduzeća na području Tuzlanskog i Sarajevskog kantona. Uzorak je razbijen na tri skupine, od kojih je 106 ispitanika gluhih radnika, 119 ispitanika-radnika koji čuju i 57 ispitanika- rukovodioca preduzeća. Ispitivani su stavovi na temelju indikatora od 43 varijable (upitnik lične izrade), u skladu sa ciljem ovog istraživanja. Globalan uvid u stavove ispitanika dobijen je analizom frekvencija i postotaka.

REZULTATI: Na temelju stavova ispitanika utvrđeno je da se grupe međusobno statistički razlikuju (P<0,01). Međutim rezultati pokazuju da se stavovi ispitanika u sve tri skupine po pitanjima radna socijalizacija i radna sposobnost gluhih radnika statistički ne razlikuju.

ZAKLJUČAK: Radnici sa gubitkom sluha su osobe koje se osjećaju radno sposobnim i jednako su motivirani za rad kao i osobe bez slušnog gubitka.


INFLUENCE HEARING LOSS TO SOCIALIZATION AND WORK ABILITY

Hasanbegović H. 1, Bećirović E. 1, Brekalo-Lazarević S. 2, Bećirović D. 3.
1 Department of Surdoaudiology and Somatopedy, Faculty of Defectology University of Tuzla,
2 Health Center, Institution of Occupational MedicineTuzla,
3 Health Center Živinice, Bosnia and Herzegovina

The basic problem that people with hearing loss are faced with, after professional qualification, is finding employment. Besides a very limited choice of professions that are offered to persons with hearing loss, as well as other limitation factors, there are also subjective and objective difficulties that are manifested when these individuals are being hired.

AIM: The general goal of this research is to determine the subjective prerequisites for successful socialisation, and determining positions on work ability of those with hearing loss.

SUBJECTS AND METHODS: The survey was completed. Participating in this survey was a sample of 282 individuals of different professions and different companies in the area of Tuzla and Sarajevo Cantons. The sample was then broken into 3 groups, which consisted of 106 workers with hearing loss, 119 workers with normal hearing, and 57 company managers. Questions were based on 43 variable indicators (personally prepared questionnaire), in accordance with this research. Global insight into positions of those surveyed was generated using frequency and percentage analysis.

RESULTS: Based on positions of those surveyed, it was determined that the groups are statistically different (P< 0,01). However, the results show that the positions of the individuals surveyed, in regards to work socialisation and the ability of the workers with hearing loss are statistically not different.

CONCLUSION: Workers with hearing loss are individuals who feel capable to work and are equally motivated to work as individuals with normal hearing.

HOME PAGE