ANKSIOZNOST I DEPRESIJA U PROSVJETNIH RADNICA
Herenda S. 1, Zahirović I. 2, Jašić J. 2.
1 Centar za Porodičnu medicinu,Medicinski fakultet Tuzla,BiH
2 Porodična medicina Tinja,Dom zdravlja Srebrenik, BiH

CILJ: Cilj rada je ustanoviti da li postoji signifikantan nivo anksioznosti i depresije među prosvjetnim radnicama.

ISPITANICI I METODE: Urađeno je anonimno anketiranje 100 prosvjetnih radnica u četiri osnovne škole u Srebreniku i u dvije osnovne škole u Tuzli. Dobijeno je 68 ispravno ispunjenih anketnih listića. Ček lista u anketnom upitniku je rađena na osnovu Hopkinsove ček liste Harward program verzije za BiH. Od 25 navedenih simptoma u anketnom listu prvih 10 se odnosilo na anksioznost a sledećih 15 simptoma na depresiju. Simptomi su rangirani od nivoa-nimalo (broj bodova 1), vrlo malo(broj bodova 2), prilično(bodovi-3) i vrlo jako (bodovi-4). Zbir bodova za svaku ispitanicu dijelio sa brojem pitanja za anksioznost-10 i za depresiju-15. Osobe sa rezultatom >1.75 uvrštene su u simptomatične za anksioznost i depresiju.

REZULTATI: Prosječna starost ispitanica iznosila je 42,7 godina, sa prosječno 19,9 godina staža. Među ispitanicama je bilo 15% prognanica i 85% domicilnog stanovništva. Od ukupnog broja ispitanica finansijskom situacijom na radnom mjestu nije zadovoljno 77,6%, radno mjesto bi promijenilo 23,5% ispitanica, 92,7% smatra da zadovoljavajuće obavlja svoj posao, a 80,9% bi ipak ostalo da radi i živi u BiH. Obradom podataka prvih deset pitanja Hopkinsove liste dobijen je skor anksioznosti 1.83 što predstavlja signifikantnu anksioznost (granična vrijednost je manje od 1.75). Obradom sledećih petnaest pitanja nađen je skor depresije 1.76 što ukazuje na prisustvo depresije (granična vrijednost je 1.75). Prosvjetne radnice prognanice su pokazale izrazito visok stupanj anksioznosti-2.12 i depresije-2.13 u odnosu na domicilne. Stopa anksioznosti i depresije u odnosu na bračno stanje je bila najveća među udovicama-anksioznost 2.22 i depresija 1.96, a najniža među udatim ženama-anksioznost 2.22 i depresija 1.69 (ispod granice signifikantnosti za depresiju).

ZAKLJUČAK: Anketirane prosvjetne radnice su pokazale signifikantan stepen anksioznosti i depresije, pri čemu je više izražena anksioznost. Posebno su ugrožene kategorije raseljenih lica, udovice i prosvjetne radnice nezadovoljne finansijskom situacijom na poslu.


ANXIOUSNESS AND DEPRESSION AMONG FEMALE EDUCATIONAL WORKERS
Herenda S 1, Zahirović I 2, Jašić J 2.
1 Centre for family medicine, Medical Faculty of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
2 Family medicine of Tinja, Health Centre Srebrenik, Bosnia and Herzegovina

AIM: The aim is to establish are the significantly level of anxiousness and depression among female educational workers.

SUBJECTS AND METHODS: It was made anonymous questionnaires test of 100 female educational workers in four elementary schools in Srebrenik and in two elementary schools in Tuzla. It obtained 68 correct complemented questionnaires lists on the bases of Hopkins check- list Harvard program version for BiH. Among 25 cited symptoms in questionnaires list, primarily 10 was in relation to anxiousness and following 15 symptoms relates to depression. Symptoms were ranged from level-not a bit (number of score- 1), very little (number of score-2), reasonable (number of score-3) and very strong -forte (number of score-4). The sum of the scores for every one subject was divided with number of questions for anxiousness-10 and for depression-15. The subjects with scores of >1.75 were inserted in symptomatic for anxiousness and depression.

RESULTS: Average age of subjects was 42,7 years, and average of working history was 19,9 years. Among examiners were 15% refugees and 85% host inhabitants. Among total number of subjects were not content with financial situation at workplace 77,6%, will be to change work-place 23,5% of subjects, 92,7% think that satisfying performed your job, and 80,9% will be to rest and work and live in BiH. The elaboration of dates on first ten question of Hopkins- list obtained score of was 1.83 which present significant anxiousness (limit value is <1.75). The elaboration following 15 questions found score of depression was 1.76 which indicated to depression presentation (limit value is < 1.75). Educational refuge workers showed explicitly high level of anxiousness-2.12 and depression level-2.13 in relation to host -ones. Anxiousness and depression level in relation to marriage-state was the biggest among widows, level of anxiousness-2.22 and level of depression -1.96, and the lowest among married women- level of anxiousness-2.22 and level of depression 1.69 (under limit of depression significance).

CONCLUSION: The questionnaire of female educational workers showed significant level of anxiousness and depression, but high was express anxiousness. Particularly were imperilled refuge persons, widows, and educational workers not content with financial situation at workplace.

HOME PAGE