| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Jasenko Karamehić

English

Jasenko Karamehić je rođen 18.02.1953. godine u Banovićima. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Varešu. Medicinski fakultet diplomirao 1977. godine u Sarajevu. Specijalizaciju iz Interne medicine završio je 1986.godine u Sarajevu. Subspecijalizaciju iz Kliničke imunologije završio u SAD-u i u Njemačkoj (SAD-Buffalo 1998. godine, Njemačka-Libeck 1999. godine). Subspecijalizaciju iz Kliničke farmakologije završio u Hamburgu (Njemačka 1996. godine) i Londonu (Velika Britanija 2000. godine).

Subspecijalizaciju iz Transplantacije organa i transplantacione imunologije završio u New Haven - Yale University - SAD 2002. godina. Dobitnik je prestižne stipendije Američke vlade Fulbright za školsku 2002./2003. godinu koju je proveo u bolnici Yale School of medicine (Yale University-SAD).

Magistrirao 1988. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dobitnik je stipendije Austrijske vlade, za 1988/89., koju je proveo na Drugoj Univerzitetskoj klinici (AKH) u Beču, gdje je i završio projekat doktorske disertacije iz oblasti transplantacione imunologije (mentori Prof. dr. Georg Geyer, Prof. dr. Josef Kovarik i Prof. dr. Momir Macanović). Zbog izbijanja rata u Bosni i Hercegovini istu uspješno odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1993. godine.

Obnašao je funkciju šefa Zavoda i Katedre za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u periodu od 1993. do 2002. godine. Od 1998. do 2002. godine bio je prorektor za znanost Univerziteta u Tuzli. U zvanju je Redovnog profesora iz oblasti Farmakologija sa toksikologijom i Imunologije.

Do sada je objavio 12 knjiga (od toga je 8 kao univerzitetskih udžbenika), kao autor ili koautor 200 radova, i bio voditelj na preko 50 domaćih i međunarodnih projekata. Knjigu "Transplantation of Kidney" napisao je zajedno sa uglednim kolegama sa Yale Univerziteta (SAD) koja se nalazi u bibliotekama ovoga Univerziteta. Pionir je posljeratne transplantacije bubrega u Bosni i Hercegovini. Uveo je transplantacionu imunologiju i monitoring imunosupresivnih lijekova u klini?ke centre u Bosni I Hercegovini (Tuzla, Sarajevo). Predaje na mnogim poznatim svjetskim Univerzitetima u svijetu (Austriji, Velikoj Britaniji, Njema?koj, SAD-u...).

Prvi je utemeljitelj i Šef Instituta za kliničku imunologiju Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu.

Redovan je član Akademije Medicinskih nauka u Bosni i Hercegovini. u Sarajevu..

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2011, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt