| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

DESKRIPCIJA PROBLEMA

Neurohirurgija kao vrlo diferencirana i riziku sklona oblast medicine posjeduje karakteristične limite i specifičnosti koji su direktno i češto ireverzibilno konjugirani sa krajnjim rezultatom neurohirurškog tretmana. Ovo implicira da jednom propuštena prilika da se adekvatno neurohirurški reagira postaje zauvjek i nepovratno propuštena prilika sa nesretnim ishodom.
Moderna neurohirurgija je imperativno mikrohirurgija, a da bi se do kraja eksponirao rezultat mikroneurohirurškog intraoperativnog postupka, neophodno je da neurohirurška aktivnost bude što je moguće više kontrolirana i transparentna i to ne samo tokom operativne već i postoperativne faze. Potrebno je stvoriti uslove da adekvatno obavljen operativni neurohirurški tretman bude očit i vidljiv postoperativno, da operirani pacijent, nakon operativnog zahvata, bude u prilici da punim kapacitetom doživi kvalitet pružene operativne pomoći.
Gore rečeno je jedino moguće realizirati kreiranjem okruženja unutar kojeg će se moći provesti etablirani algoritmi i protokoli za spriječavanje sekundarnog postoperativnog moždanog oštećenja.
Specifičnost neuronauka i nepostojanje uslova unutar Kliničkog centra (KCUS) za striktnim monitoriranjem i korigiranjem delikatnih zahtjeva koje producira upravo taj, konkretni mozak našeg BH neurohirurškog pacijenta, kao i nemogućnost da se tim zahtjevima odgovori na adekvatan način u ordinarnoj općehirurškoj Intenzivnoj jedinici KCUS, nameće potrebu organiziranja posebne Jedinice unutar koje se trebaju stvoriti uslovi za bezbjednim postoperativnim okruženjem u sklopu kojeg će šansa za oporavkom bez neurosekvela postati realnija i adekvatnije usmjeravana, dok će pojava sekundarnog moždanog oštećenja biti minimizirana.
Današnje shvatanje neurohirurgije podrazumijeva neophodnost postojanja Neurohirurške jedinice intenzivne njege, pa čak ako je potrebno i na račun broja kreveta u običnom neurohirurškom odjeljenju. Tačnije rečeno, savremena Neurohirurška klinika, koja pretendira da bude ozbiljna ustanova, apsolutno ne smije postojati bez organizirane Intenzivne njege u kojoj se tretiraju isključivo i jedino neurohirurški pacijenti. Uistinu, svaka visoko diferencirana aktivnost koja je konkretno i direktno involvirana u ljudsku biološku egzistenciju, zahtijeva striktnu kontrolu i transparentnu evaluaciju svih postupaka i mjera, svih gore pomenutih limita i specifičnosti, a to je u kontekstu neurohirurškog tretmana pacijenata jedino moguće provesti unutar dobro organizirane Neurohirurške klinike čija tri najvažnija segmenta moraju biti:

  • Operacioni trakt opremljen mikroneurohirurškim instrumentarijem i opremom.
  • Neurohirurška intenzivne njege opskrbljena opremom za kvantifikaciju i determinaciju patofiziološko-molekularnih moždanih zbivanja i homeostazu organizma.
  • Osoblje spremno da koristi prednosti mikroneurohirugije i voljno da razumije moždana zbivanja koja nastaju nakon njene utilizacije.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.